نتایج پست ها برای عبارت :

أفلا م جنس متحر لء من رة

\ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌ ﻗﻤ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ  ﻣ ﻧﻮﺴﺪ :
  ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﻫﺴﺖ ﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﺯ ﺑﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﻪ ﻧﺎﻬﺎﻥ ﻣﺎﺷﻦ ﺷﺨﺼ ﺟﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﻧﺸﻦ ﺁﻥ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﻔﺖ : ﺁﻗﺎ ﺑﺮﻗﻌ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﺑﺎﻻ ! 
ﻧﺎﻩ ﺮﺩﻡ ﺩﺪﻡ ﻭﺍﻋﻆ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﻗﺎ ﻓﻠﺴﻔ ﺍﺳﺖ .ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻡ، ﺲ ﺍﺯ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟ ﺮﺳ ،  ﻔﺖ :  ﺁﻗﺎ ﺑﺮﻗﻌ ﺠﺎﺪ؟ ﻪ ﻣ ﻨﺪ؟ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺖ؟
ﻔﺘﻢ:ﺟﻨﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔ ﺑﻪ ﺳﺒ
همستر ها، حیوانات خانگی بسیار زیبا و مناسبی هستند. آنها انرژی و عشق زیادی را به صاحبان خود تقدیم می کنند. می توان گفت به نوعی همستر ها شبانه هستند. آنها در طول روز می خوابند و در شب ها فعال خواهند بود. با توجه به ویژگی های آنها بسیار مناسب برای نگهداری توسط افراد محصل یا شاغل بسیار مناسب هستند؛ چراکه هیچوقت برای شما احساس دلتنگی نخواهند کرد. ولی هنگامی که به خانه بازگردید آماده بازی خواهند بود.همستر ها جواندگان بسیار بازیگوش و اجتماعی هستند ب
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب