نتایج پست ها برای عبارت :

اهنگوای از دنیاکه

کت وشلواری های مردوزن ت مداردنیای مدرن آخرامان فقط طعم پول وثروت رامیفهمیدندثروتی که گریک زمان به آن دست میافتندازچشم ملل دنیامیافتادند.هیچ چیزبدترازاین دراقتصاددنیااثرنمیگذاشت.بهانه ای بودبرای رسانه های دنياکه بگویندفردی که کاندیداوجلوی دوربین هست یک فردخونخوارهست وخودخواه.
افرادخودخواه باوسیله ای که بردنیامسلط میشدندازهمان وسیله ضربه اعتباری رادریافت میکردند.
برخوردهای افرادباهم معنی خاصی داشت.ازچشم تیزبین رسانه هادورن
هنگام تحریم رخ میدادتمام ارزبانک هاتبدیل به طلامیشددرواقع پول ودلاربی پشتوانه دربانک های دنياکه درگیرتحریم بودندتبدیل به طلاکه بدون تاریخ انقضابودمیشدند.
معادل آن بانک هاکارت اعتباری صادرمینمودند.
انجمادپول وثروت درچه چیزی خوب هست خیلیهافکرمیکرندرستوران داشتن کارآسانی هست واقعیت این بودکه سوددررستوران بود.رستواران غذای شکم راتهیه میکرد.حتی اگرخراب بودباچاشنی به افرادمیداد.
درکل داشتن رستوران بااین فرض که غذای سگ رابه افرادبدهندس
گلشیفته وقتی دردنیای هنرمطرح شده بودباخودگفت بایددورترین نقطه دنیاراهم کشف کنددرآنجاهم مطرح شودوبعدازدنیابرود.
به دورترین نقطه دنياکه رسیدفرهنگ قوم یاجوج وماجوج رامیدیدکه ذوالقرنین به آنان لباس پوشانیده بودوازدنیارفته بود.
هرخط مترویی راسوارمیشدمتوجه میشدکه قوم یاجوج وماجوج بالباسی که درتن دارندحس راحتی نمیکنندبلکه عارمیدانندکه لباسی باشدکه بدنشان راپوشانده باشد.یادداستان پادشاهی افتادکه خیاطش برایش لباسی دوخته بودکه پادشاه ب
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب