نتایج پست ها برای عبارت :

ای ددر ای نونت سو

خستم
مث جوونی که بايد تا یک ماه دیگه پايان نامه تحویل بده
ولی هنوز هیچ غلطی نکرده
نونت نبود؟
آبت نبود؟
ارشد گرفتنت چی بود؟!
پروردگارا
قدرتی عنايت فرما تا اين لامصب رو بدم و شر اين یکی هم کم کنم
تا بعد باز یه میخ جدید برامون بتراشن
آمین
متن آهنگ ننه گل ممد :
صد بار گفتم همچی مکو ننه گل محمدزلفاي سیا ر قمچی مکو ننه گل محمد صد بار گفتم پلاو مخار ننه گل محمدور دور کوه ها تاو مخار ننه گل محمد صد بار گفتم یاغی مرو ننه گل محمدرفیق الداغی مرو ننه گل محمد الداغی بی وفاي ی ننه گل محمدتا آخر با تو نیا ی ننه گل محمد امروز که دور دورونس ننه گل محمداسب سیات د جاولونس ننه گل محمد اي جاولونا همیشه نیس ننه گل محمداسب سیات د بیشه نیس ننه گل محمد وصف شما د ايرونس ننه گل محمدعکس شما د تهرونس ننه
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب