نتایج پست ها برای عبارت :

ای چشمل دیونت قهروم تا قیومت

 
شراکت با خدا
 
پیر مرد کشاورز نگاهی به خرمن محصولش کرد و آه سوکی کشید . اين هفتمین سال پیاپی است که در اثر خشکسالی ، زحمت چندین ماهه اش ، سه چهار گونی گندم تکیده است که کفاف مصرف روزهاي سرد زمستان خود و خانواده اش را هم نمیدهد . چه برسد به عرضۀ محصول به بازار و حصول درآمدی هر چند ناچیز براي باز پرداخت بدهی هايی که طی اين چند سال در اثر همین عارضه ، بر دوش پیرمرد سنگینی میکند .
 
با پاهاي لرزان ، خود را به سنگی که در کنار خرمنش که امروز به طرز
شراکت با خدا

پیر مرد کشاورز نگاهی به خرمن محصولش کرد
و آه سوکی کشید . اين هفتمین سال پیاپی است که در اثر خشکسالی ، زحمت چندین
ماهه اش ، سه چهار گونی گندم تکیده است که کفاف مصرف روزهاي سرد زمستان خود و
خانواده اش را هم نمیدهد . چه برسد به عرضۀ محصول به بازار و حصول درآمدی هر چند
ناچیز براي باز پرداخت بدهی هايی که طی اين چند سال در اثر همین عارضه ، بر دوش
پیرمرد سنگینی میکند .

با پاهاي لرزان ، خود را به سنگی که در
کنار خرمنش که امروز به طرز عجیب
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب