نتایج پست ها برای عبارت :

تا تواز راه رسی

درزلال آبگینه چشمانتمیتوانم فهمیدکه تواز  زمزمه زنجره ها می آییدربهارینه فصل بودندوستت دارم منای تو زیبا رخ فردای کنونای تومحبوب ترین فصل جنونبی تو تامرز فنا خواهم رفتباتوباعشق وصفاخواهم شدای طربناک ترین شعرمن وشور دلمدر ره عشق تو من پا به گلمپا منه روی دلمبی تو دلبر بخدا عشق غریبستان است
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در برخی از جنگها زره ای می پوشیدند،که حضرت را اذیت میکرد،جبرئیل نازل شد،وفرمود،خدایت به تو سلام می رساند،ومی فرماید:این زرهرا در بیاور وبجای آن این دعا را بخوان،که موجب حفظ تووامت تواز خطرات است.(اخلع هذا الجوشن واقرا هذا الدعاءفهو امان لک ولاُمتک).سفینه البحار،ماده جشن.
سکوتم را نمی بینینگاهم رانمی خوانیتواز احساس من ای دلبرای زیباچه می فهمی؟ چه می دانی. ؟دلم اکنون پراز ترس وهراس استنمازم رانیازم رادعایم راچه می فهمی.؟چه می دانی؟ بیا دل راخدایی کنبیا دل راخدایی کنتماشا کن تماشا کنتواکنون پشت این درب مدرنیسموگرداگرد این شهرتمدندگرنیست اثر ازمهرخ ومجنون ولیلاومی دانم نمی بینی تو غمهای نهانی راومی دانم نمی فهمی تورنج زندگانی رانجاتم ده نجاتم ده بگرد اینک وپیداکن مرازندانی بند بلاقربانی شهرخطا راره
امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خودرازیادازمردم پنهان نکن که پنهان شدن والیان ازرعیت شاخه ونمونه ای است ازتنگ نظری وکم اطلاعی درکارها.
امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):به هرخدمتکاری , کاری ده وازکارش بپرس.
امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):خداوندبرپیشوایان دادگرواجب فرموده خودرابامردم ناتوان برابرنهند تا مستمندی , تنگدست رابه هیجان نیاوردوبه طغیان واندارد.
امیرالمؤمنین علی(علیه السلام):بهره تواز زمامداری نبایدجزءازمیان بردن باطل وزنده د
برنامه
گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران تقدیم میکند.
به افق آفتاب
به نام خدایی که بیشتر از ظاهر ِ امور، به باطن ِ اونها توجه داره.
خدمت ِ همه شما عرض سلام و وقت بخیر داریم و از شما خوبان خواهانیم که در این اوقات ِ نورانی ِ همراه ِ ما باشید.
توی ِ حساب و کتاب ِ دنیا، معیار ِ بیشتر آدما اون چیزی ِ که به چشمشون میاد، به عبارت ِ بهتر روی ِ اون چیزی حساب میکنن که میبینن. اما برای ِ خدا قصه یه جور ِ دیگه اس.
برای ِ خدا اون چیزی ِ که ظاهر ِ قصه اس مهمه، اما
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب