نتایج پست ها برای عبارت :

رقص مرکه ینستا

کؤماچکؤر (۱۸۸۴)بؤگۊته‌کس: آنتؤن چخؤو
 
یته افسر ٚ مرکه أچۊمه‌لف نامی، بازار ٚ دل ٚ را جی پالتؤ دۊش ئاگیتأر شؤ دؤبؤ. یته سرباز أنی وی گل دؤبؤ. هوا تأریک‌آگۊده بؤ. بازار ٚ دل دال پر نزأ. دیکانان باز بؤن منتها اۊ نزیکی یه دؤنه گدا أنی دیار نؤبؤ.یک‌دریک گب ٚ صدا بۊمأ: مره گاز گیری، صحب بؤمۊرد! وچه‌گل، بگیرین اینء. قأیده نیه سک آدم ٚ دسء گاز بگیره! بگیرین!»سک ٚ فنار فنار آسۊمان بؤشؤ بؤ. افسر ٚ مرکئه که اۊرا جی شؤ دؤبؤ، بپیراس ؤ بئدئه که هیمه انبار
کؤماچکؤر (۱۸۸۴)بؤگۊته‌کس: آنتؤن چخؤو
 
یته افسر ٚ مرکه أچۊمه‌لف نامی، بازار ٚ دل ٚ را جی پالتؤ دۊش ئاگیتأر شؤ دؤبؤ. یته سرباز أنی وی گل دؤبؤ. هوا تأریک‌آگۊده بؤ. بازار ٚ دل دال پر نزأ. دیکانان باز بؤن منتها اۊ نزیکی یه دؤنه گدا أنی دیار نؤبؤ.یک‌دریک گب ٚ صدا بۊمأ: مره گاز گیری، صحب بؤمۊرد! وچه‌گل، بگیرین اینء. قأیده نیه سک آدم ٚ دسء گاز بگیره! بگیرین!»سک ٚ فنار فنار آسۊمان بؤشؤ بؤ. افسر ٚ مرکئه که اۊرا جی شؤ دؤبؤ، بپیراس ؤ بئدئه که هیمه انبار
دۊتته نامه (۱۸۸۴)بؤگۊته‌کس: آنتؤن چخؤو
یکۊمی نامه
مۊضۊع: جدیمهربان عامۊ جان، آنیسیم پترؤویچ!دأبیسؤن شیمی همشهری بۊمأبؤ می ورجه. وی گبان ٚ جی مۊ واخۊوآبؤم که شیمی همسئه، یعنی آقاى مۊرداچویچ، اخیراً خاریجˇ جی وگردسئه. واغ ‌آبؤم، چؤن که دئسالان بیشتؤوسه بؤم بخیاله ایشۊن خۊ خانواده همرأ قصد دأشتن همیشکˇ وأسر بؤشۊن خاریج! مهربان عامۊ جان، حتی أخر شیمی برأرزهء یه‌مینه أنی دۊس دأرین لطفا آقاى مۊرداچویچˇ دئن بیشین ؤ مره وی لاکۊ ماچنکا» حال ؤ
وختی گه
هوایی پؤستˇ أولی هوانوردان آفریقا چافˇ سر پرواز دؤبؤن، یته هواپیما صحرا مئن،
یته کاروانˇ ور بنیشت. خلبان خأس کاروانی‌ئنˇ همرأ ویشتر آشنا وکه، یته چادۊرˇ
مئن چأیی بۊخؤرد ؤ هیتؤ گه گب زأ دؤبؤ خۊ غبغب' باد تودأ یؤ بؤگۊت: "مۊ ای هواپیما
همرأ چن ساعتˇ سر راهی' بۊمأم گه تی کاروان دۊ ما سر شۊنه."
پیرˇ
مرکه یه مینئه اۊن' بپیرأس، ایمأ خئلی رحت بؤگۊت: " خا تی دبخی وختˇ همرأ چی
کار کۊنی؟"
چاف= ساحل
قیمتی سک (۱۸۸۵)بؤگۊته‌کس: آنتؤن چخؤو
 
یته کؤهنه سرباز ستوان دۊبؤو» نامی ؤ یته افسر کناپس» نامی، عرق‌فرۊشی مئن نیشته بؤن ؤ عرق خؤردن. دۊبؤو هۊته که میلکا» خۊ سکء کناپسء نشؤن دأ، گۊت:-ای سک معرکه هیسه! اینی مۊسؤن سک دس چرخ نیأنه! این ٚ میتۊرهء بئین! هی میتۊره خؤره کلی أرزنه! کافی هیسه یته سک‌شناس می گیر دکه تا هی میتۊره وأسر دویست رۊبل دنه می دس! باور نؤکۊنی، نیه؟ گمؤن نؤکۊنم تی سر دربؤشۊن .-می سر درشۊنه ولی آخر-چره دقت نؤکۊنی! این یته معمۊ
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب