نتایج پست ها برای عبارت :

شبطان یافرشته

میسر گوید  خدمت امام باقر عاز غضب سخن بمیان امد حضرت فرنود همانا مرد  غضب میکند و تاداخل دوزخ نشود هرگز پس راضی نگردد تا مرتکب گناهی نشود خشمش تسکین نیابد  پس هرکس بر مردمی خشمگین شد وایستاده بود بابد فوری بنشیند تا پلیدی شبطان ازاو دور شود و هرکس بر خویشاوندش غضب بلی نزدیک او رود و تنش مس کند  مثلا دست به دست او سایدزیرا خویشاوند هر گاه مس شود ارامش یابد  شرح علما اخلاق برای چاره و علاج غضب دو راه علمی و عملی ذکر  کرده اند را علمیش انستکه بن
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب