نتایج پست ها برای عبارت :

م ین بسی تاب دلدارت منم

1
صداقت
سادگی نیست
مذهبی ست ،
با پیروان کم
2
پهلو گرفته است
کَشتی ایمانم
در بندر شک
***یا***
پهلو گرفته است
در بندر شک
کَشتی ایمانم
3
سنگ ها
حمام آفتاب میگیرند
در شور زاری که نامش ،
دریاچه است
4 باران است اين
که به پنجره
مشت میزند؟
یا
نفرين زنیست
که بر جنازه ی سربازان
می بارد؟
5
سدی برابر سیل غم
، مرد خوب
***یا***
مرد خوب
سدی
برابر سیل غم
6
طلاق گرفته است
زنی که سرزمين خانه اش را
به یاد خاطرات قدیم ،
قدم می زند
7
ریاضی بلد نیستم
تو جمع بزن ،
فاصله ها را
8
در
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب