نتایج پست ها برای عبارت :

پرستاران شرکتی

استرس شغلی در محیط های مختلف کاری از جمله مواردی است که می تواند سطحِ کیفی زندگی انسانها را به شدت پایین بیاورد. امروز می خواهم به طورِ اختصاصی از استرس شغلی پرستاران بگویم. در مقالات بعدی سایت روانشناسی ویکی روان به استرس شغلی به صورت عمومی خواهیم پرداخت.
استرس شغلی پرستاران چیست؟ 
بهتر است ابتدا تعریف مشخصی از بحث امروز داشته باشیم. همانطور که در تعریف استرس گفتیم، استرس، احساسِ فشار بیش از حد ذهنی یا قلبی است و دلایلِ مختلفی دارد.
دلیلِ
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران مدیریت مراقبت شامل:
 150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران (Case) مدیریت موردی
 150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارا
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران مدیریت مراقبت شامل:
 150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران (Case) مدیریت موردی
 150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارا
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
 
150 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران .   150 نمونه سو
بیمه_مسئولیت_پیراپزشکان
✴️ طبقه مشاغل در بیمه مسئولیت پیراپزشکان
گروه ۱: ماماهایی که دارای مطب مستقل هستند
گروه ۲: ماماها (شاغل در بیمارستان)، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان
 گروه ۳: کارشناسان ارشد و تکنسین‌های بیهوشی، کارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران، بهیاران شاغل در کلیه بخش‌های CCU و ICU، دیالیز، اورژانس 
گروه ۴: پرستاران و بهیاران سایر بخشها، تکنسین‌های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل
 گروه ۵: تکنسین‌های رادیولو
آخرین مدیریت
آخرین فعالیت اجتماعی
نفس به سختی می آمد
تکلم بسیار ضعیف و نامفهوم
مخدر های ضدر درد خواب آلودش کرده بود
اما اصرار که روزپرستار
سعی کردم منصرفش کنم: بیماران دیگر چنین کاری نمی کنند، خوشایند نیست.
سخت شد، قلم و کاغذ خواست، دستورات مکتوب
با تلگرام از فروشگاه آنقدر تابلو نشان دادند که یک نمونه را پسندید
همین طور کاغذ ابروباد و همین روش متن تبریک با نام تک تک پرستاران.
سال 95 روز پرستار بهمن ماه و جمعه بود
در هر تعویض شیفت پرستاران ک
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران با پاسخنامه تستی و تشریحی
 
 
نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستارانات تخخصی آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 1398 بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی
 نمونه سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران محیط مراقبتی موثر و ایمن
https://b2n.ir/002691
 
 
 
جهت دانلود سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران کلیک کنید
جهت
آلمان به عنوان احد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و قرار شینگن، سالیانه متقاضیان بسیاری برای مهاجرت دارد.افراد بسیاری، درخواست کننده مهاجرت کاری به آلمان و دریافت ویزای کاری این کشور هستند.بهتر است قبل از اقدام به کوچ از این طریق حتما مشاغل باره احتیاج در آلمان را بررسی کنند و با هشدار کامل از شرایط کاری این کشور، اقدام به گرفتن ویزای کاری بکنند.
 
مشاغل مورد دربایستن در آلمان
برخی از مشاغل مورد احتیاج در آلمان که به مرز خطر رسیده اند و به نی
منابع آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری
در حال حاضر از سوی وزارت بهداشت دو کتاب رفرنس با عنوان کتاب
مبانی پرستاری کوزیر(ترجمه پورغلام و پورتقی) و کتاب اصول پرستاری
پوتروپری معرفی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب منابع آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری مراجعه کنید.
دفترچه راهنمای آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری
دفترچه راهنمای آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری که شامل اطلاعات
ضروری هم چون مدارک لازم برای ثبت نام در آزمون صلاحیت پرستاری و همچنین
شهر
آلمان به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پیمان شینگن، سالیانه متقاضیان بسیاری برای کوچ دارد. افراد بسیاری، متقاضی مهاجرت کاری به آلمان و اخذ ویزای کاری این مملکت هستند.بهتر است پیش از اقدام به مهاجرت از این طریق حتما مشاغل مورد بیچارگی در آلمان را رسیدگی کنند و با آگاهی کامل از شرایط کاری این کشور، اقدام به اخذ ویزای کاری بکنند.
 
مشاغل مورد نیاز در آلمان
به نقل از سایت ایران مهاجر، بعضی از مشاغل مورد بیچارگی در آلمان که به کران خطر
دیدار پرستاران با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله ‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور، پرستاری را ترکیبی از مجموعه ارزشهای اخلاقی و فضائل انسانی خواندند و با اشاره به سربلندی و بصیرت ملت ایران در آزمونهای بزرگ بویژه حماسه‌ی نهم دی سال ۸۸ و حوادث آبان‌ماه امسال و جدا کردن صف خود از فتنه‌گران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی، موج تنفر از آمریکا در منطقه بویژه در عراق را واکنش طبیعی مردم
بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با پرستاران به شرح ذیل است: ملاحظه کنید [آمریکایی‌ها] در عراق و سوریه چه میکنند. انتقام داعش را از حشدالشعبی دارند میگیرند. حشدالشعبی چون داعش را -که اینها ساخته و پرداخته کرده بودند- زمین‌گیر و ازاله کرد، حالا دارند انتقام میگیرند. بنده و دولت و ملت ایران بشدت این خباثت آمریکا را محکوم میکنیم. حالا نکته‌ی قابل توجه این است که وقتی از این حوادث برای آمریکایی‌ها پیش می‌آید -ملاحظه میکنید در بغداد و
به گزارش همشهری آنلاین، طبیب مریم حضرتی با تکذیب اخباری مبنی بر جذب پرستاران اتباع بیگانه تو ناحیه گفت: اساسا این موضوع صحت ندارد و متاسفانه افرادی که خود را بوسیله محسوس مدافع پرستاری قلمداد می کنند با اهداف معین چنین اخباری را نشانی می کنند و بدتر از آن این است که برخی رسانه ها بدون معارفه از صحت موضوع و پیگیری از مراجع رسمی، آن را منتشر می کنند.  او افزود: به دسته های پرستاری و دلسوزان اصلی حرفه پرستاری اطمینان می دهم تا زمانی که خدمت گذا
به گزارش همشهری آنلاین، دکتر مریم حضرتی با تکذیب اخباری مبنی به خشکی امدن جذب پرستاران اتباع بیگانه داخل کشور گفت: اساسا این موضوع صحت ندارد و متاسفانه افرادی که خویشتن را به مشخص قراول پرستاری قلمداد می کنند با اهداف جلوه گر چنین اخباری را عنوان می کنند و بدتر از آن این است که برخی رسانه ها بدون اطلاع از صحت موضوع و پیگیری از مراجع رسمی، آن را منتشر می کنند.  او افزود: به دسته های پرستاری و دلسوزان واقعی حرفه پرستاری اطمینان می دهم تا زمانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، طبیب مریم حضرتی از اذن وزیر بهداشت برای پرداخت بخشی از معوقات پرستاران تا روز و هفته پرستار معارفه قسط و گفت: در حال حاضر میانگین معوقه کارانه و اضافه کار پرستاران بوسیله زیبایی ۱۲ و ۹ ماه است. البته فداکار از دانشگاه ها داخل صیقلی ها به روز هستند، اما این معوقات درون بعضی از دانشگاه ها به ۱۴ ماه هم می رسد. آزمون استخدام پرستاران دستیار پرستاری وزیر بهداشت در ادامه به برگزاری آزمون جذب پرستاران اشاره
 
کاربران عزیز ، در این بخش فایل آشنایی با داروها و تجهیزات و چیدمان ترالی اورژانس بازنگری ۹۸ مطابق با اخرین دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ۲۰ صفحه بهمراه دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس ویرایش ۹۷ با فرمت پی دی اف در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.
مجهز کردن مراکز درمانی به تجهیزات بیمارستانی از قبیل ترالی، علاوه بر آن که باعث رفاه حال بیم
تسمه کولر پراید مدل پایین شرکتي مارک 9 خارجی موجود است
بوش میل تعادل ریو تیبا شرکتي تامین موجودی شد. کیفیت عالی.
فنر لول جلو پراید شرکتي 132 131 141
پمپ بنزین کامل تیبا شرکتي
پولی واتر پمپ تیبا شرکتي
پولی میل سوپاپ تیبا شرکتي
مجموعه کامل بوسترترمز تیبا شرکتي
توپی چرخ جلو تیبا شرکتي
سیبک فرمان تیبا شرکتي
واشرسرسیلندر تیبا شرکتي
آینه بغل چپ و راست تیبا برقی و دستی
کمک فنرعقب تیبا  چپ و راست شرکتي
کمک فنر جلو تیبا چپ و راست شرکتي
سیم گاز تیبا شرکتي
م
بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران :در مشاغلی که افراد با جان انسان‌ها سرو کاردارند هر اشتباه کوچک ممکن است منجر به یک خسارت بسیار بزرگ شود ، که با استفاده از بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران می‌توان برخی از خسارات اتفاق افتاده را جبران کرد . امکان اتفاق افتادن خطاهای پرستاری در بحث درمان در کشورمان همانند سایر کشورهای دیگر وجود دارد ، مخصوصا با وجود کمبود نیروی انسانی در این شغل احتمال افزایش تعداد خطاها به علت خستگی  و چند شیفته کار کردن هم بال
بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران :در مشاغلی که افراد با جان انسان‌ها سرو کاردارند هر اشتباه کوچک ممکن است منجر به یک خسارت بسیار بزرگ شود ، که با استفاده از بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران می‌توان برخی از خسارات اتفاق افتاده را جبران کرد . امکان اتفاق افتادن خطاهای پرستاری در بحث درمان در کشورمان همانند سایر کشورهای دیگر وجود دارد ، مخصوصا با وجود کمبود نیروی انسانی در این شغل احتمال افزایش تعداد خطاها به علت خستگی  و چند شیفته کار کردن هم بال
بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران :در مشاغلی که افراد با جان انسان‌ها سرو کاردارند هر اشتباه کوچک ممکن است منجر به یک خسارت بسیار بزرگ شود ، که با استفاده از بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران می‌توان برخی از خسارات اتفاق افتاده را جبران کرد . امکان اتفاق افتادن خطاهای پرستاری در بحث درمان در کشورمان همانند سایر کشورهای دیگر وجود دارد ، مخصوصا با وجود کمبود نیروی انسانی در این شغل احتمال افزایش تعداد خطاها به علت خستگی  و چند شیفته کار کردن هم بال
تحقیق کامل رابطه تعهد سازمانی پرستاران و کیفیت خدمات بستری شامل چهار فصل فصل اول مقدمه و بیان مساله فصل دوم اهداف و تعاریف و روش تحقیق فصل سوم یافته ها به همراه جداول نمودارها و گراف های SPSSپ فصل چهارم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات به همراه رفرانس ها
دسته بندی
پرستاری

فرمت فایل
docx

حجم فایل
327 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
39

خلاصه ضرورت اجرای طرح: با عنایت به این که فلسفه وجودی سازمانهای بهداشتی نیاز مردم به سلامت است و سلامت نیز امری حساس است
پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید. عابرانی که رد می شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند.
پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند. سپس به او گفتند: باید ازت عکسبرداری بشه تا جائی از بدنت آسیب و شکستگی ندیده باشه.
پیرمرد غمگین شد، گفت: عجله دارم و نیازی به عکسبرداری نیست.
پرستاران از او دلیل عجله اش را پرسیدند.
"زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم. نمی خواهم د
کشور عمان طبق برنامه ی بلند مدت خود تا سال
۲۰۴۰ قصد دارد ۱۳ هزار کادر بیمارستانی، از جمله: پزشک، پرستار، تکنسین و …
را استخدام کند. این کشور در لیستی جدید و به روز شده؛ رشته های مورد نیاز
و شرایط پذیرش را اعلام کرده است که موسسه‌ی آرتا اندیشه پویان سپنتا در راستای فعالیتهای اخیر خود در کشور عمان، جهت مشاوره و بررسی شرایط متقاضیان، جهت مهاجرت پزشکان و پرستاران، بستری قابل اعتماد فراهم آورده است.
شرایط برای مهاجرت پزشکان و پرستاران به عمان
کشور عمان طبق برنامه ی بلند مدت خود تا سال
۲۰۴۰ قصد دارد ۱۳ هزار کادر بیمارستانی، از جمله: پزشک، پرستار، تکنسین و …
را استخدام کند. این کشور در لیستی جدید و به روز شده؛ رشته های مورد نیاز
و شرایط پذیرش را اعلام کرده است که موسسه‌ی آرتا اندیشه پویان سپنتا در راستای فعالیتهای اخیر خود در کشور عمان، جهت مشاوره و بررسی شرایط متقاضیان، جهت مهاجرت پزشکان و پرستاران، بستری قابل اعتماد فراهم آورده است.
شرایط برای مهاجرت پزشکان و پرستاران به عمان
با هدف آشنایی پزشکان و پرستاران آینده با جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ و ارتباط نزدیک دروس رشته های پیراپزشکی با مباحث امداد و نجات هلال احمر، کارگاه آشنایی با این جمعیت بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.
ادامه مطلب
در خجسته روز میلاد بانوی کربلاپرستار دل های زخم دیده خرابه های شام و در فرخنده روز گرامی داشتمقام پرستار، یاد همه پرستاران صحنه جهاد و نبرد را گرامی داریم . . .
 
روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان افق اروند شهرستان خرمشهر 
 
 
️ کانال انجمن خانواده ناشنوایان افق اروند خرمشهر
 
لینک مطلب فوق
ادامه مطلب
نرم افزار اندروید آموزش بخیه زدن
یکی از مهارتهای عملی پرستاران بخیه زدن و ترمیم زخم می باشد. این نرم افزار برای آموزش و بازآموزی این مهارت در پرستاران تهیه شده است. مطالب موجود در این نرم افزار بصورت گام به گام بوده و از آشنایی با وسایل شروع شده و به مراقبت بعد از بخیه و کشیدن آن ختم می شود. عناوین مطالب موجود در این نرم افزار عبارتند از : - مقدمه و آشنایی با فرایند ترمیم زخم  - انواع نخ بخیه - انواع سوزن بخیه - مراحل بخیه زدن - روشهای بخیه زدن - م
مهاجرت پرستاران به سوئد
29مارس

مهاجرت پرستاران به سوئد
 
پرستارانی که قصد کار در کشور سوئد دارند(مهاجرت به سوئد را مدنظر دارند) می بایست برای دریافت اجازه کار در این کشور اقدام کنند. برای دریافت اجازه کار، شما می بایست در ابتدا پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای سوئدی دریافت کرده باشید. کارفرمای سوئدی باید حداقل به مدت 10 روز آگهی استخدام مربوط به جذب نیرو را در اتحادیه اروپا و سوئیس تبلیغ کرده باشد. پس از دریافت اجازه کار، متقاضی می بایست آزمون پز
لوازم یدکی شرکتي سایپا یدک
صفحه کلاج سیکو شرکتي بلبرینگ کلاج سیکو شرکتي
سیم کلاج شرکتي
دسته موتور شماره ۱و۲و۳ شرکتي
دسته موتور تیبا شماره ۱و۲شرکتي
سوپاپ شرکتي یورو۲قیمت خیلی مناسب
بلبرینگ هوزینگ شرکتي افاگه کره ای قیمت خیلی مناسب
بلبرینگ چرخ جلو جدید شرکتي
فروش ویژه کیت کلاج دایکن پراید
فروش ویژه کیت کلاج پراید و تیبا والو ابی
فروش ویژه کیت کلاج دایکن تیبا
فروش زیر قیمت بازار دسته راهنما پراید شرکتي
فروش تسمه تایم شرکتي کد سیپارت سایپ
لوازم یدکی شرکتي سایپا یدک
صفحه کلاج سیکو شرکتي بلبرینگ کلاج سیکو شرکتي
سیم کلاج شرکتي
دسته موتور شماره ۱و۲و۳ شرکتي
دسته موتور تیبا شماره ۱و۲شرکتي
سوپاپ شرکتي یورو۲قیمت خیلی مناسب
بلبرینگ هوزینگ شرکتي افاگه کره ای قیمت خیلی مناسب
بلبرینگ چرخ جلو جدید شرکتي
فروش ویژه کیت کلاج دایکن پراید
فروش ویژه کیت کلاج پراید و تیبا والو ابی
فروش ویژه کیت کلاج دایکن تیبا
فروش زیر قیمت بازار دسته راهنما پراید شرکتي
فروش تسمه تایم شرکتي کد سیپارت سایپ
میلادباسعادت عقیله العرب قهرمان کربلا حضرت زینب کبری (سلام الله علیها ) برتمام ارادتمندان به آن بزرگوار بویژه پرستاران عزیزمبارک باد
 
قال السجادعلیه السلام :یاعمه الحمدلله انت عالمه غیرمعلمه وفهمه غیرمفهمه
امام سجادعلیه السلام فرمود:عمه جان الحمدلله توعالمه ای هستی که کسی توراتعلیم نکرده است و فهیمه ای هستی که کسی توراتفهیم ننموده است. 
 
 
               امیرحسین خالقی
 
"تهی‌دستان و حاشیه‌نشینان از فرایند مبارزات انقلابی دور بوده‌اند. آصف بیات با مطالعۀ گزارش‌های رومه‌های عمدۀ کشور، ترکیب شرکت‌کنندگان در تظاهرات روزانه، اعتصاب‌ها و ناآرامی‌ها را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که معلمان، دانشجویان، حقوق‌دانان، پرستاران، ان، ن، اصناف و اتحادیه‌های کارگری جمعیت عمدۀ اعتراض‌ها را شکل می‌دادند و به‌سختی اثری از حاشیه‌نشینان در این اعتراض‌ها دیده می‌شو
نخستین آزمون صلاحیت حر
در روزهای گذشته با انتشار ابلاغیه اجرای آزمون صلاحیت حرفه
ای موجی از سوالات و ابهامات پیرامون این موضوع در بین همکاران ایجاد شد.
در اینجا همه چیز درباره آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری یا همان آزمون RN
ایران شرح داده شده است و سوالات رایج که در حیطه آزمون صلاحیت حرفه ای
پرستاران از مشاوران موسسه علوم پزشکی سنا به کرات پرسیده می شود پاسخ داده
شده است.
آیا همه پرستاران باید مدرک صلاحیت حرفه ای پرستاری را داشته باشند؟
بز
امروز پرستاران ایران عزیزمان با تاسی از حضرت زینب کبری (س) نمونه‌ای از صبر را در مسیر نظام سلامت کشور به نمایش گذاشته‌اند. نام‌گذاری چنین روز خجسته‌ای فرصت مغتنمی است برای ارج نهادن به خدمات با ارزش ایشان. این‌جانب ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار؛ و با تاکید بر حل مشکلات معیشتی و ساعات کاری این قشر پر تلاش، مراتب تقدیر و قدردانی خویش را از زحمات ارزنده ایشان ابراز داشته و توفیق روزافزون همه پرستاران زحمتکش را از درگاه خ
وب سایت شرکتي
وب سایت شرکتي چیست؟
چرا وب سایت شرکتي برای مشاغل و تولیدیها و شرکت ها پیشنهاد میشود؟
وب سایت شرکتي یک وب سایت ایده آل برای جذب مشتری و نمایش خدمات و کالاهاست . مدیران تولیدی ها ، مشاغل ، شرکت ها با داشتن وب سایت شرکتي خواهند توانست به بازاریابی به صورت آنلاین ، مشتریان را جذب نموده و فروش بسیاری را بدست بیاورند.
وب سایت شرکتي برای مشاغل مانند 
وب سایت شرکتي وکلای دادگستری(وب سایت شرکتي وکیل دادگستری)
وب سایت شرکتي پزشکان
وب سایت
اجناس ایساکو شرکتي 
 
ایساکو 
توپی سرکمک سمند قیمت با تخفیف ۵۲۵۰۰۰
اویل پمپ ۴۰۵ قیمت با تخفیف ۱۳۸۰۰۰۰
کمک جلو ۲۰۶ قیمت با تخفیف ۱۷۳۰۰۰۰
اویل ماژور سمند ملی با تخفیف ۷۲۷۰۰۰۰
سرسیلندر دوگانه کد۳۰۴ با تخفیف ۱۲۹۰۰۰۰۰
درب سوپاپ ٤٠٥ شرکتي با تخفیف ٢۷٥٠٠٠٠
شمع اورجینال تعداد قیمت با تخفیف ١۳٥٠٠٠
شمع بوش شرکتي تعداد قیمت با تخفیف١۴٩٠٠٠
کاسه نمد عقب میلنگ نازک فرانسه با تخفیف ٣۵٠٠٠٠
لیست قیمت های سایت
ادامه مطلب
اجناس ایساکو شرکتي 
 
ایساکو 
توپی سرکمک سمند قیمت با تخفیف ۵۲۵۰۰۰
اویل پمپ ۴۰۵ قیمت با تخفیف ۱۳۸۰۰۰۰
کمک جلو ۲۰۶ قیمت با تخفیف ۱۷۳۰۰۰۰
اویل ماژور سمند ملی با تخفیف ۷۲۷۰۰۰۰
سرسیلندر دوگانه کد۳۰۴ با تخفیف ۱۲۹۰۰۰۰۰
درب سوپاپ ٤٠٥ شرکتي با تخفیف ٢۷٥٠٠٠٠
شمع اورجینال تعداد قیمت با تخفیف ١۳٥٠٠٠
شمع بوش شرکتي تعداد قیمت با تخفیف١۴٩٠٠٠
کاسه نمد عقب میلنگ نازک فرانسه با تخفیف ٣۵٠٠٠٠
لیست قیمت های سایت
ادامه مطلب
توضیحات فایل:
دانلود پرسشنامه و مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز
کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل جامعترین پرسشنامه و مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز می باشد که با فرمت ورد تهیه و تنظیم گردیده است.پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مداد کاغذی است که دارای ۲۷ ماده است. این پرسشنامه به وسیله تحلیل عوامل به وسیله کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند (۱۳۷۷) در یک نمونه ۵۲۳ نفری از دانشجویان ساخته شده و سرسختی روانشناختی را م
تاریخ نویسان نوشته اند که در دوره هایی از تاریخ ، ن ، قدرت بیشتری از مردان داشته اند و آنرا دوره زن سالاری نامیده اند.
از طرف دیگر ، گاهی به مطالبی برخورد می کنیم که نویسنده آن مطلب معتقد است ، علت اصلی راه افتادن بسیاری از جنگها یک یا چند زن بوده است.
 لذا در ابتدای بحث ، شاید لازم باشد اول به دنبال جواب این سوال باشیم که چنانچه قدرت جنس زن در جامعه ،  از وضع کنونی بیشتر شده و تاریخ انسان دورهُ جدیدی از زن سالاری را تجربه کند ،  آیا برایند وق
آلمان به عنوان کشوری بی نظیر برای تمام مهاجران در گیتی شناخته می شود. نه فقط کسانی که به دنبال مشاوره کسب ویزای کار پرستاری در آلمان هستند، بلکه تحصیلکرده های رشته های صنعت و تکنولوژی نیز می توانند به این کشور به عنوان مقصد مهاجرت کاری خویش توجه جدی داشته باشند.
 
کمبود نیروی شغل در بخش پرستاری مملکت آلمان
شبکه دویچه وله آلمان طی گزارشی به رشد روزافزون کمبود نیروی پیشه در تقسیم پرستاری این مملکت اشاره داشته است. وزارت امور سلامت آلمان فدرا
 
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران - سوالات تخصصی آزمون (جهت دانلود کلیک کنید)
نمونه سوالات آزمون صلاحیت پرستاری
 
نمونه سوالات آزمون صلاحیت پرستاری
نمونه سوالات آزمون صلاحیت بالینی پرستاری
نمونه سوالات امتحان آسکی پرستاری
نمونه سوالات آسکی پرستاری
نمونه سوالات اسکی پرستاری
سوالات امتحان اسکی پرستاری
سوالات آزمون صلاحیت بالینی پزشکی
سوالات آزمون آسکی پرستاری
نمونه سوالات آسکی داخلی
 
 
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران - سوالا
آلمان به عنوان کشوری بی نظیر برای تمام مهاجران در جهان شناخته می شود. نه فقط کسانی که به تعقیب کسب ویزای پرستاری در آلمان هستند، بلکه تحصیلکرده های دودمان های صنعت و فناوری نیز می توانند به این مملکت به عنوان مقصد کوچ کاری خود توجه جدی داشته باشند.
 
کمبود نیروی پیشه در دسته پرستاری مملکت آلمان
شبکه دویچه وله آلمان طی گزارشی به رشد روزافزون کمبود نیروی شغل در دسته پرستاری این مملکت اشاره داشته است. وزارت امور سلامت آلمان فدرال به جبران این خ
چرا کسب و کار شما در سال 1398 نیازمند وب سایت شرکتي است؟
در سال 1398 کسب و کارهایی که بتوانند یک وب سایت شرکتي خوب راه اندازی و طراحی نمایند میتوانند مشتریان بسیاری را جذب نمایند . رقبا در بازار بسیار هستند و با داشتن یک وب سایت شرکتي در سال 1398 خواهید توانست مشتریان زیادی که در اینترنت کالا و خدمات را جستجو میکنند جذب نمایید و کسب و کار را رونق دهید
اینترنت فرصت بسیار خوبی است که کسب و کار ها باید در سال1398 از این فرصت استثنایی استفاده نموده و در بی
برنامه های فرهنگی ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار
نمایشگاه کتاب
زیارت مزار شهدا
دیدار با پرستاران
 
نمایشگاه کتاب
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب (س) نمایشگاهی کتابی در زمینه زندگی و شخصیت والای ایشان و همچنین زندگی و خاطرات شهدای مدافع حرم در کتابخانه به نمایش درآمد.
 
زیارت مزار شهدا
در روز ولادت عقیله بنی هاشم و با هدف آشنایی هر چه بیشتر اعضا به خصوص کودکان و نوجوانان با شهدای شهرشان، کتابداران کتابخانه شال به همراه تنی از چند از اعضا
نام این "مرد" می رود اهالی صلوات می فرستندنیمه شب که می شد صدای قدم ها و عصایش شنیده می شد. پزشکان و پرستاران حواسشان را جمع می کردند مبادا صدای ناله بیماری بلند شود. سیدرضا هر شب سرکشی می کرد. باکلام شیرینش به پرستاران خسته نباشید می گفت و دستی سر بیماران می کشید. خیالش که آسوده می شد به زیرزمین مریض خانه که محل فوت شده ها بود، می رفت و دیری نمی گذشت که صدای گریه هایش در سالن طنین انداز می شد. هیچ کس نفهمید ماجرای این گریه ها بر سر پیکر بی جان مرد
 
یکی از موارد رفاهی بسیار مهم در سازمان های ارائه غذای شرکتي به پرسنل می باشد که دارای اهمیت فراوانی است که در این متن به مفاهیم اصلی آن اشاره می کنیم
تامین ارزشهای غذایی مورد نیاز بدن
ایجاد یک فصت برای استراحت و تجدید روحیه
احساس لذت از دور هم بودن و غذا خوردن
امروزه با گسترش حضور مخاطبان و مشتریان در فضای مجازی، وم حضور و فعالیت شرکت‌ها در اینترنت نیز بیش از پیش افزایش یافته است. این نیاز در قدم اول نیازمند داشتن یک سایت شرکتي خوب، با امکانات و کیفیت مناسب است.
طراحی سایت شرکتي برای شرکت‌ها همانند داشتن خانه یا پایگاهی در اینترنت است که از طریق آن می‌توانند محصولات و خدماتشان را بدون واسطه به مشتریان خود معرفی کنند و ارتباط دو سویه با مشتریان خود برقرار کنند.
امروزه با گسترش حضور مخاطبان و مشتریان در فضای مجازی، وم حضور و فعالیت شرکت‌ها در اینترنت نیز بیش از پیش افزایش یافته است. این نیاز در قدم اول نیازمند داشتن یک سایت شرکتي خوب، با امکانات و کیفیت مناسب است.
مطالعه بیشتر در زمینه شرکت طراحی سایت
طراحی سایت شرکتي برای شرکت‌ها همانند داشتن خانه یا پایگاهی در اینترنت است که از طریق آن می‌توانند محصولات و خدماتشان را بدون واسطه به مشتریان خود معرفی کنند و ارتباط دو سویه با مشتریان خود برقرار
اهمیت طراحی سایت برای شرکت ها
 اگر مخاطبین شما در اولین تجربه خود متوجه خلاقیت و کارایی در طراحی وب سایت شرکتي شما شوند، تصویری که از برند شرکت در ذهن شان ساخته می شود از همان ابتدا ایده آل خواهد بود. این موفقیت در برندینگ آنلاین شرکت، تنها با طراحی حرفه ای سایت شرکتي امکان پذیر است.
امروزه با گسترش حضور مخاطبان و مشتریان در  فضای مجازی، وم حضور و فعالیت شرکت ها در اینترنت نیز بیش از پیش افزایش یافته است. این حضور در قدم اول نیازمند داشتن ی
 
درآمد رشته های علوم پزشکی
برای پزشکی قبول شدن باید زحمت زیادی کشید و این رو هیچ کس نمیتونه انکار کنه . برای قبولی دندانپزشکی ، داروسازی وسایر رشته ها هم باید زحمت کشید و تنها کسانی قبول میشن که با علاقه زیاد برای رسیدن به این رشته ها تلاش می کنند
 رشته پزشکی
  درآمد رشته های مختلف علوم پزشکی بستگی به بسیاری از پارامتر ها از جمله شهر-تبحر-ساعت کار و…دارد.اما می توان درآمدی تقریبی برای رشته های مختلف در نظر گرفت.رقم های نوشته شده در پست زیر بر
 
 درآمد رشته های علوم پزشکی
برای پزشکی قبول شدن باید زحمت زیادی کشید و این رو هیچ کس نمیتونه انکار کنه . برای قبولی دندانپزشکی ، داروسازی وسایر رشته ها هم باید زحمت کشید و تنها کسانی قبول میشن که با علاقه زیاد برای رسیدن به این رشته ها تلاش می کنند
 رشته پزشکی:
  درآمد رشته های مختلف علوم پزشکی بستگی به بسیاری از پارامتر ها از جمله شهر-تبحر-ساعت کار و…دارد.اما می توان درآمدی تقریبی برای رشته های مختلف در نظر گرفت.رقم های نوشته شده در پست زیر
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی
دسته بندی
علوم انسانی

فرمت فایل
docx

حجم فایل
39 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
26

مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
 
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه
طراحی سایت و سئو 
طراحی انواع سایت فروشگاهی ، شخصی ، شرکتي ، دایرکتوری ، املاک و .
 
اس اس ال
سئو حرفه ای 
سرعت فوق العاده 
امنیت بالا
ایمیل اختصاصی
پشتیانی فنی
تولید محتوی 
 
09222909202برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 
 
طراحی سایت فروشگاهی در کرج ، طراحی سایت شرکتي در کرج ، طراحی سایت در کرج ، طراحی سایت در تهران ، سایت رتبه یک گوگل ، طراحی سایت رنک بالا گوگل ، طراحی سایت پر بازدید ، طراحی سایت شرکتي ، طراحی سایت خدماتی در کرج و تهران ، طراحی
1293 نفر بازدیددیروز
سپهبد حاج قاسم سلیمانی به فیض شهادت نائل شد
 
 
 
محغل انس با قران کریم در مهربان96-
با صدای استاد عبدی زاده زرنقی
 
"انا لله و انا الیه راجعون"
فیلم سیمای شهر مهربان درسال 1398
روش هایی برای مقابله با بوی بد پا
چه غذایی بخوریم کبدمان چرب نشود؟
برای کدام کارت‌های بانکی، رمز پویا را فعال کنیم؟
بیماری پوستی که در یک قدمی شماست
روی 3 اطلاعیه کلیک کنید

تنظیمات ساعت بدن خود را دستکاری نکنید
ترفندهایی برای مهار سکسکه
جزئیات اعزام ک
پرستاران، کسانی هستند که در اوج درد و ناراحتی بیماری، نقطه اتصالی می شوند بین توکل به خدا و توسل به تدبیر پزشک و دست های نوازش گر و حامی شان، می تواند رنج مریض را التیام دهدو حالا 11 دی ماه امسال، مصادف با روزی شده برای بزرگداشت این مقام بزرگ. سنگ صبورند و مرهم دل کسانی که بیماری، آنها را به تخت‌ های بیمارستان دوخته است. پرستاران، کسانی هستند که در اوج درد و ناراحتی بیماری، نقطه اتصالی می شوند بین توکل به خدا  و توسل به تدبیر پزشک و  دست های نو
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور:
هرکس منافع ملت ایران را تهدیدکند بدون ملاحظه به او ضربه خواهیم زد

 
حضرت آیت الله ‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور، شغل پرستاری را ترکیبی از مجموعه ارزشهای اخلاقی و فضائل انسانی خواندند و با اشاره به سربلندی و بصیرت ملت ایران در آزمونهای بزرگ به‌ویژه حماسه نهم دی سال ۸۸ و حوادث آبان ماه امسال و جدا کردن صف خ
 
امروزه هر شرکتي یک وب سایت دارد. البته اگر خیلی قدیمی و نزدیک به ورشکسته شدن نباشد!
طراحی سایت شرکتي از انواع قدیمی تر طراحی وب محسوب می شود. چرا که شرکت ها پیش از هر مجموعه دیگری به سراغ طراحی سایت آمدند. وم ارتباطات آنلاین و حضور پر رنگ تر در این عرصه به خصوص برای شرکت هایی که تجارت های بین الملل انجام می دادند مهم بود.
اما امروزه هر مجموعه و کسب و کاری اعم از این که شرکت باشد یا یک مجموعه کوچک خدماتی به وب سایت نیاز خواهد داشت تا بتواند در
طراحی سایت شرکتي با اهداف زیر انجام می‌گیرد۱. ایجاد کاتالوگ آنلاین۲. کاهش پرسنل کاری با استفاده‌از قسمت‌های متنوع الکترونیک۳. خدمات رسانی بیشتر به مشتریان۴. ارائه سرویس های ۲۴ ساعته۵. معرفی محصولات۶. معرفی خدمات۷. ایجاد برند سازی برای یک شرکت۸. ایجاد سرویس باشگاه مشتریان۹. سیستم های پشتیبانی و …
 
تعرفه های طراحی سایت شرکتي
بسم الله
حضرت آیت‌الله ‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور، پرستاری را ترکیبی از مجموعه ارزشهای اخلاقی و فضائل انسانی خواندند و با اشاره به سربلندی و بصیرت ملت ایران در آزمونهای بزرگ به‌ویژه حماسه نهم دی سال ۸۸ و حوادث آبان ماه امسال و جدا کردن صف خود از فتنه‌گران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی، موج تنفر از آمریکا در منطقه به‌ویژه در عراق را واکنش طبیعی مردم نسبت به جنایتهای آم
بسم الله
حضرت آیت‌الله ‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور، پرستاری را ترکیبی از مجموعه ارزشهای اخلاقی و فضائل انسانی خواندند و با اشاره به سربلندی و بصیرت ملت ایران در آزمونهای بزرگ به‌ویژه حماسه نهم دی سال ۸۸ و حوادث آبان ماه امسال و جدا کردن صف خود از فتنه‌گران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی، موج تنفر از آمریکا در منطقه به‌ویژه در عراق را واکنش طبیعی مردم نسبت به جنایتهای آم
معاونت آموزشیمرکز سنجش آموزش پزشاهنمای آزمونصلاحیت حرفهای پرستارانبهمن ماه 1398(دورهی اول)فهرستعنوان صفحه1 مقدمه 11- 2 ضوابط و نحوه برگزاری آزمون 62-1 شرایط عمومی 11- 2-2 شرایط اختصاصی 22- 2-3 شیوه اجرایی آزمون 32-4 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 32-5 برگزاری آزمون 42-6 تعهد نامه 52-7 اطلاعات کد رهگیری ثبت نام 62-8 منابع آزمون 611- 3 جداول 73-1 نمونه فرم ثبت نام اینترنتی ( مشخصات شناسنامه ای) 73-2 آدرس و مشخصات تماس 73-3 مشخصات آموزشی 810- 3-4 حیطه ها، محورها و سهمیه بندی س
رهبر انقلاب در دیدار پرستاران: باز آن جناب توییت کرده که ما این را از
چشم ایران می‌بینیم و پاسخ ایران را خواهیم داد. جمهوری اسلامی اگر تصمیم
بگیرد با کشوری معارضه و مبارزه کند، صریح این کار را می کند.

متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پل
نرم افزار حسابداری شرکتي یک شاخه ویژه از نرم افزار حسابداری است که به حسابداری برای شرکت می پردازد، آماده سازی حساب نهایی و صورت گردش وجوه نقد، تحلیل و تفسیر نتایج مالی شرکت و حسابداری برای رویدادهای خاص مانند ادغام، جذب، آماده سازی تلفیقی و ترامه از وظایف حسابداری شرکتي است. یک شرکت دولتی معمولا به شرکتي گفته می شود که مجاز به ارائه اوراق بهادار ثبت نام خود (سهام، اوراق قرضه، و غیره) برای فروش به عموم مردم، به طور معمول از طریق بورس اس
 
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران - سوالات تخصصی آزمون (جهت دانلود کلیک کنید)
نمونه سوالات آزمون صلاحیت پرستاری
 
نمونه سوالات آزمون صلاحیت پرستاری
نمونه سوالات آزمون صلاحیت بالینی پرستاری
نمونه سوالات امتحان آسکی پرستاری
نمونه سوالات آسکی پرستاری
نمونه سوالات اسکی پرستاری
سوالات امتحان اسکی پرستاری
سوالات آزمون صلاحیت بالینی پزشکی
سوالات آزمون آسکی پرستاری
نمونه سوالات آسکی داخلی
 
 
سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران - سوالا
حقیقت این است که اگر شما یک کسب و کار را مدیریت می کنید، نمی توانید یک وب سایت نداشته باشید. وب سایت کسب و کار شما می تواند به شما برای ایجاد مشتری های بیشتر کمک کند. زمانی که یک مشتری جستجوی اینترنتی گسترده ای را برای آن کسب و کاری که می تواند مشکلاتش را حل کند یا نیازهایش را برطرف نماید، انجام می دهد، نام شما در فضای وب آشکار می شود. یا زمانی که یک مشتری می خواهد اطلاعات بیشتری را در مورد کسب و کارهای خاص پیدا کند، شما را در اینترنت می یابد. در ا
نکات مهم در افزایش بازدید وب سایت
در این مطلب میخوام چند نکته مهم در افزایش بازدید وب سایت شرکتي را طرح نمایم 
مدیران وب سایت شرکتي باید در پی خلق محتوا و مطالب ارزشمند برای وب سایت باشند و تقویم بسیار خوب محتوایی برای تولید و نگارش محتوا در روز برای وب سایت طراحی نمایند .(تقویم محتوایی وب سایت شرکتي )
مدیران وب سایت های شرکتي باید مطالب جدید و به روز از خدمات و کالاهایی که ارائه میدهند برای مخاطبان هدف خود عرضه نمایند 
مدیران وب سایت های شرک
ژانر : اکشن | ماجرایی | هیجان انگیز
کیفیت : BluRay 1080p
محصول : هندوستان
امتیاز : ۱۰/۶٫۵
زبان : دوبله فارسی
سال تولید: ۲۰۱۷
کارگردان : Ali Abbas Zafar
بازیگران: Anupriya Goenka، Salman Khan، Katrina Kaif
خلاصه داستان : فیلم تایگر ببر زنده است تعدادی از پرستاران هندی زبان و پاکستانی که توسط داعش گروگان گرفته می شوند. و این بار ببر تصمیم جدی برای از بیین بردن گروه های داعشی دارند…
ادامه مطلب
معاونت آموزشیمرکز سنجش آموزش پزشاهنمای آزمونصلاحیت حرفهای پرستارانبهمن ماه 1398(دورهی اول)فهرستعنوان صفحه1 مقدمه 11- 2 ضوابط و نحوه برگزاری آزمون 62-1 شرایط عمومی 11- 2-2 شرایط اختصاصی 22- 2-3 شیوه اجرایی آزمون 32-4 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 32-5 برگزاری آزمون 42-6 تعهد نامه 52-7 اطلاعات کد رهگیری ثبت نام 62-8 منابع آزمون 611- 3 جداول 73-1 نمونه فرم ثبت نام اینترنتی ( مشخصات شناسنامه ای) 73-2 آدرس و مشخصات تماس 73-3 مشخصات آموزشی 810- 3-4 حیطه ها، محورها و سهمیه بندی س
متوکاربامول تزریقی برای تسکین عضلات استفاده میشود. در این مطلب با کمک مجلات پزشکی معتبر در سرتاسر دنیا شما را با عوارض جانبی، نحوه مصرف، کاربردها و همه نکات مهم و ضروری دیگر آمپول متوکاربامول آشنا می کنیم.
قبل از استفاده متوکاربامول تزریقی، چه مواردی باید به پزشک گفته شود؟
درصورت حساسیت به متوکارابامول یا هر ترکیب موجود در آن.
درصورت آلرژی به هر دارو، غذاها یا دیگر ترکیبات. درمورد آلرژی و علایم آن مانند دانه های پوستی، کهیر، خارش، تنگی ن
سرپلس ۲۴ خار ساده عظام 
سرپلس ۲۴ خار کافکو خار وسط 
واشر سر سیلندر پیکان والتون  ۴۸۰۰۰
تسمه تایم پاور اصلی پژو405 ۱۱۵۰۰۰
بلبرینگ کلاج پیکانHpc ۷۴۰۰۰
 
فنر لول پراید  سایپایی جلو وعقب سی ان جی  
اجناس امکو :موتور فن پژو۴۰۵خاریقیمت ۱۶۸۰۰۰موتور برف پاکن پرایدقیمت ۱۶۲۰۰۰لنت ترمز تیباقیمت ۱۱۵۰۰۰اهرم تیغه برف پاکن پرایدقیمت۴۵۰۰۰اهرم تیغه برف پاکن تیباقیمت ۴۹۰۰۰فن کامل پرایدقیمت ۲۱۵۰۰۰
موتور فن دورور پرایدقیمت۱۶۸۰۰۰پمپ هیدرولیک پرایدقیمت
طراحی سایت شرکتي با اهداف زیر انجام می‌گیرد۱. ایجاد کاتالوگ آنلاین۲. کاهش پرسنل کاری با استفاده‌از قسمت‌های متنوع الکترونیک۳. خدمات رسانی بیشتر به مشتریان۴. ارائه سرویس های ۲۴ ساعته۵. معرفی محصولات۶. معرفی خدمات۷. ایجاد برند سازی برای یک شرکت۸. ایجاد سرویس باشگاه مشتریان۹. سیستم های پشتیبانی و …
قالب وردپرس بی تم، آخرین نسخه ،چند منظوره: فروشگاهی، شرکتي و … ⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
فایلی با عنوان قالب وردپرس بی تم، آخرین نسخه ،چند منظوره: فروشگاهی، شرکتي و … در دسته بندی کامپیوتر و اینترنت با برچسب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید
https://2file.ir/?p=192781
--------------------
#کامپیوتر_و_اینترنت
---------------------------------------قالب وردپرس بی تم، آخرین نسخه ،چند منظوره: فروشگاهی، شرکتي و …
دانلود فایلمشاهده مطلب در کانال
ازپرزحمت ترین مشاغل دنیاپرستاریه.بخصوص درایران.
اینجا دکتراش که ازدماغ فیل افتادن وبه پرستار حسابی فشارواردمیکنن.
بیمارهم که ۹۹درصدسروکارش با  پرستاره.
همراهان بیماروملاقات کننده هاش-که اکثرا در زبون نفهمی بی رقیبن- سروکارشون باپرستاره.
دکتر یک بارمیادمیبینه مریضو وتجویزوتشخیصشوانجام میده وبقیه کارهابرعهده ی پرستاره.
اختلاف بین پزشک و پرستارخیلی زیاده چه ازنظردرامد چ ازنظرجایگاه.
بیماروهمراهانش با پرستار هرجوریکه راحتن صحبت میکن
پرستار نوزاد | هزینه استخدام پرستار نوزاد در منزل | پرستار نوزاد در تهران | توان سلامت
پرستار نوزاد
اگر در جست و جوی یک پرستار نوزاد مناسب برای فرزند دلبندتان هستید، به شما تبریک می‌گوییم چون در صفحه مناسبی قرار دارید. پس با ما همراه باشید تا به زودی این دغدغه مهم شما را برطرف سازیم.
امروزه نقش ن در فعالیت‌های اجتماعی بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده است. اما این وظیفه و مسئولیت اجتماعی شدن آنها در تضاد نیست. از طرفی نوزادان بیش از
مزایای وب سایت شرکتي برای کسب و کار های سنتی 
کسب و کارهای سنتی با داشتن وب سایت شرکتي 4 مزیت زیر را خواهند داشت 
 
اول : مشتریان زیادی در سراسر کشور با جستجو در گوگل می توانند شما را پیدا نموده و با محصولات  و خدمات شما آشنا شوند طبیعتا داشتن وب سایت شرکتي شما را میتواند از بسیاری از تبلیغات قدیمی نظیر بروشور و کارت ویزیت و کاتالوگ آزاد نموده و یا انرژی بسیاری که روی تبلیغات سنتی میگذارید کم کند امروزه جستجو در گوگل یکی از تکنیک های مخاطبان ا
مقدمه
پرستاری پیشینه ای دیرین دارد و از انجا که غیر مسلمانان با بهره گیری از اثار ارزنده اسلام بر ما پیشی گرفته اند، در سال های اخیر استفاده از اعتقادات اسلامی مورد توجه تگزاران و تدوین کنندگان راهبردهای سلامت جامعه نگر در سازمان بهداشت جهانی نیز قرار گرفته است. تکیه بر معرفت دینی در ارتقای حس مسؤولیت پذیری و وجدان کاری تاثیر بسزایی دارد. (وبگاه هدابلاگ، ٢٠١١ م.) از طرف دیگر در زمان کنونی پرستاری به عنوان یک شغل جایگاه ویژه اجتماعی دارد
آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران 98 با هدف اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری” به پذیرفته شدگان نهایی ، در بهمن ماه و در میان داوطلبان واجد شرایط عمومی و اختصاصی که دارای مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکتری پرستاری هستند ، برگزار می شود. لذا داوطلبانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند می توانند در موعد مقرر برای نام نویسی ، هزینه مربوط به ثبت نام را پرداخت و در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.
پرداخت هزینه مربوط به ثبت نام آزمون صلاحی
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب