نتایج پست ها برای عبارت :

کدبابالیلی بیمارشدم

یک:
موضوع:سپیدی موی من و سیاهی موی تو نیست .
موضوع:دلی ست که جوان تر از سر من فکر می کند!
دو:
ثروتم توی دوچشم تو "هیچ " بود .
دنیا دنیا واژه که " هیچ" عشق آورده ام به پای تو .
سه:
صدای قلب تو داشت از ته کوچه می آمد .
آرام آرام طلوع می کردی توی تاریکی چشم های من .
 
چهار:
قربانی صدای تو شد اشک های من .
میمرد وقت شنیدن آسمانی ترین . " لیلی " دنیا.
پنج:
ابررا قورت بده توی گلویت .
نگذار باران توی مهرماه ببارد .
سنگدل!گریه نکن غمت را پنهان کن .
آنقدر آبی ب
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب