نتایج پست ها برای عبارت :

کلید رایگان قلم چی

لایسنس نود 32 دوشنبه 29 مهر 98 لایسنس رايگان نود 32 دوشنبه 29 مهر 98 نود 32 دوشنبه 29 مهر 1398 کليد نود 32 دوشنبه 29 مهر 1398 لایسنس نود32 98/7/29 جدیدترین سریال نود 32 98/7/29 کد جدید نود 32 98/7/29 سریال روزانه نود 32 دوشنبه 29 مهر 98 آخرین کليد نود 32 دوشنبه 29 مهر 98 سریال نامبر رايگان نود 32 دوشنبه 29 مهر 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/07/29 لایسنس نود 32 یکساله رايگان دوشنبه 29 مهر 1398
ESET NOD32 & Smart security License key c
لایسنس نود 32 سه شنبه 3 دی 98 لایسنس رايگان نود 32 سه شنبه 3 دی 98 نود 32 سه شنبه 3 دی 1398 کليد نود 32 سه شنبه 3 دی 1398 لایسنس نود32 98/10/3 جدیدترین سریال نود 32 98/10/3 کد جدید نود 32 98/10/3 سریال روزانه نود 32 سه شنبه 3 دی 98 آخرین کليد نود 32 سه شنبه 3 دی 98 سریال نامبر رايگان نود 32 سه شنبه 3 دی 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/10/03 لایسنس نود 32 یکساله رايگان سه شنبه 3 دی 1398
ESET NOD32 & Smart security License key code serial 2019/
لایسنس نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 لایسنس رايگان نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 نود 32 پنجشنبه 21 آذر 1398 کليد نود 32 پنجشنبه 21 آذر 1398 لایسنس نود32 98/9/21 جدیدترین سریال نود 32 98/9/21 کد جدید نود 32 98/9/21 سریال روزانه نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 آخرین کليد نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 سریال نامبر رايگان نود 32 پنجشنبه 21 آذر 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/09/21 لایسنس نود 32 یکساله رايگان پنجشنبه 21 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart securi
لایسنس نود 32 دوشنبه 18 آذر 98 لایسنس رايگان نود 32 دوشنبه 18 آذر 98 نود 32 دوشنبه 18 آذر 1398 کليد نود 32 دوشنبه 18 آذر 1398 لایسنس نود32 98/9/18 جدیدترین سریال نود 32 98/9/18 کد جدید نود 32 98/9/18 سریال روزانه نود 32 دوشنبه 18 آذر 98 آخرین کليد نود 32 دوشنبه 18 آذر 98 سریال نامبر رايگان نود 32 دوشنبه 18 آذر 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/09/18 لایسنس نود 32 یکساله رايگان دوشنبه 18 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart security License key c
لایسنس نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 لایسنس رايگان نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 نود 32 پنجشنبه 28 آذر 1398 کليد نود 32 پنجشنبه 28 آذر 1398 لایسنس نود32 98/9/28 جدیدترین سریال نود 32 98/9/28 کد جدید نود 32 98/9/28 سریال روزانه نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 آخرین کليد نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 سریال نامبر رايگان نود 32 پنجشنبه 28 آذر 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/09/28 لایسنس نود 32 یکساله رايگان پنجشنبه 28 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart securi
لایسنس نود 32 جمعه 29 آذر 98 لایسنس رايگان نود 32 جمعه 29 آذر 98 نود 32 جمعه 29 آذر 1398 کليد نود 32 جمعه 29 آذر 1398 لایسنس نود32 98/9/29 جدیدترین سریال نود 32 98/9/29 کد جدید نود 32 98/9/29 سریال روزانه نود 32 جمعه 29 آذر 98 آخرین کليد نود 32 جمعه 29 آذر 98 سریال نامبر رايگان نود 32 جمعه 29 آذر 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/09/29 لایسنس نود 32 یکساله رايگان جمعه 29 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart security License key code serial 2019/12/20
ACS4-XGH5-
لایسنس نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 لایسنس رايگان نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 نود 32 یکشنبه 24 آذر 1398 کليد نود 32 یکشنبه 24 آذر 1398 لایسنس نود32 98/9/24 جدیدترین سریال نود 32 98/9/24 کد جدید نود 32 98/9/24 سریال روزانه نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 آخرین کليد نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 سریال نامبر رايگان نود 32 یکشنبه 24 آذر 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/09/24 لایسنس نود 32 یکساله رايگان یکشنبه 24 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart security License key c
لایسنس نود 32 سه شنبه 26 آذر 98 لایسنس رايگان نود 32 سه شنبه 26 آذر 98 نود 32 سه شنبه 26 آذر 1398 کليد نود 32 سه شنبه 26 آذر 1398 لایسنس نود32 98/9/26 جدیدترین سریال نود 32 98/9/26 کد جدید نود 32 98/9/26 سریال روزانه نود 32 سه شنبه 26 آذر 98 آخرین کليد نود 32 سه شنبه 26 آذر 98 سریال نامبر رايگان نود 32 سه شنبه 26 آذر 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/09/26 لایسنس نود 32 یکساله رايگان سه شنبه 26 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart security Licen
لایسنس نود 32 دوشنبه 11 آذر 98 لایسنس رايگان نود 32 دوشنبه 11 آذر 98 نود 32 دوشنبه 11 آذر 1398 کليد نود 32 دوشنبه 11 آذر 1398 لایسنس نود32 98/9/11 جدیدترین سریال نود 32 98/9/11 کد جدید نود 32 98/9/11 سریال روزانه نود 32 دوشنبه 11 آذر 98 آخرین کليد نود 32 دوشنبه 11 آذر 98 سریال نامبر رايگان نود 32 دوشنبه 11 آذر 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/09/11 لایسنس نود 32 یکساله رايگان دوشنبه 11 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart security License key c
لایسنس نود 32 پنجشنبه 7 آذر 98 لایسنس رايگان نود 32 پنجشنبه 7 آذر 98 نود 32 پنجشنبه 7 آذر 1398 کليد نود 32 پنجشنبه 7 آذر 1398 لایسنس نود32 98/9/7 جدیدترین سریال نود 32 98/9/7 کد جدید نود 32 98/9/7 سریال روزانه نود 32 پنجشنبه 7 آذر 98 آخرین کليد نود 32 پنجشنبه 7 آذر 98 سریال نامبر رايگان نود 32 پنجشنبه 7 آذر 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/09/07 لایسنس نود 32 یکساله رايگان پنجشنبه 7 آذر 1398
ESET NOD32 & Smart security License
لایسنس نود 32 سه شنبه 14 آبان 98 لایسنس رايگان نود 32 سه شنبه 14 آبان 98 نود 32 سه شنبه 14 آبان 1398 کليد نود 32 سه شنبه 14 آبان 1398 لایسنس نود32 98/8/14 جدیدترین سریال نود 32 98/8/14 کد جدید نود 32 98/8/14 سریال روزانه نود 32 سه شنبه 14 آبان 98 آخرین کليد نود 32 سه شنبه 14 آبان 98 سریال نامبر رايگان نود 32 سه شنبه 14 آبان 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/08/14 لایسنس نود 32 یکساله رايگان سه شنبه 14 آبان 1398
ESET NOD32 & Smar
لایسنس نود 32 سه شنبه 7 آبان 98 لایسنس رايگان نود 32 سه شنبه 7 آبان 98 نود 32 سه شنبه 7 آبان 1398 کليد نود 32 سه شنبه 7 آبان 1398 لایسنس نود32 98/8/7 جدیدترین سریال نود 32 98/8/7 کد جدید نود 32 98/8/7 سریال روزانه نود 32 سه شنبه 7 آبان 98 آخرین کليد نود 32 سه شنبه 7 آبان 98 سریال نامبر رايگان نود 32 سه شنبه 7 آبان 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/08/07 لایسنس نود 32 یکساله رايگان سه شنبه 7 آبان 1398
ESET NOD32 & Smart security
لایسنس نود 32 شنبه 25 آبان 98 لایسنس رايگان نود 32 شنبه 25 آبان 98 نود 32 شنبه 25 آبان 1398 کليد نود 32 شنبه 25 آبان 1398 لایسنس نود32 98/8/25 جدیدترین سریال نود 32 98/8/25 کد جدید نود 32 98/8/25 سریال روزانه نود 32 شنبه 25 آبان 98 آخرین کليد نود 32 شنبه 25 آبان 98 سریال نامبر رايگان نود 32 شنبه 25 آبان 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/08/25 لایسنس نود 32 یکساله رايگان شنبه 25 آبان 1398
ESET NOD32 & Smart security License key code serial 2019/
لایسنس نود 32 سه شنبه 21 آبان 98 لایسنس رايگان نود 32 سه شنبه 21 آبان 98 نود 32 سه شنبه 21 آبان 1398 کليد نود 32 سه شنبه 21 آبان 1398 لایسنس نود32 98/8/21 جدیدترین سریال نود 32 98/8/21 کد جدید نود 32 98/8/21 سریال روزانه نود 32 سه شنبه 21 آبان 98 آخرین کليد نود 32 سه شنبه 21 آبان 98 سریال نامبر رايگان نود 32 سه شنبه 21 آبان 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/08/21 لایسنس نود 32 یکساله رايگان سه شنبه 21 آبان 1398
ESET NOD32 & Smar
لایسنس نود 32 شنبه 30 شهریور 98 لایسنس رايگان نود 32 شنبه 30 شهریور 98 نود 32 شنبه 30 شهریور 1398 کليد نود 32 شنبه 30 شهریور 1398 لایسنس نود32 98/6/30 جدیدترین سریال نود 32 98/6/30 کد جدید نود 32 98/6/30 سریال روزانه نود 32 شنبه 30 شهریور 98 آخرین کليد نود 32 شنبه 30 شهریور 98 سریال نامبر رايگان نود 32 شنبه 30 شهریور 98 بروز رسانی امروز نود 32 دانلود کليد فعال نود 32 سریال نود 32 اسمارت سکوریتی سکیوریتی کد لایسنس نود 32 1398/06/30 لایسنس نود 32 یکساله رايگان شنبه 30 شهریور 1398
ESET NOD32 & Smart securi
بارزترین ویژگی ساخت کليد عمومی (PKI) این است که از یک جفت کليد برای دستیابی به سرویس امنیتی اساسی استفاده می کند. کليد اصلی شامل کليد خصوصی و کليد عمومی است.
از آنجا که کليدهای عمومی در دامنه باز قرار دارند ، احتمالاً آنها مورد سوء استفاده قرار می گیرند. بنابراین لازم است برای مدیریت این کليدها نوعی زیرساخت قابل اعتماد ایجاد و حفظ شود.
کليد های اتوماتیک کمپکت (بدنه تزریقی)(MCCB) :بدنه
این نوع از کليد ها از نوع خاصی از قالبهای تزریقی ساخته می شود و از جمله
خصوصیات آنها کوچک بودن ابعاد آنها و از معایب آنها می توان به عدم امکان
سرویس و تعمیر آنها و کمتر بودن قدرت قطع آنها نسبت به کليد های هوایی
اشاره نمود .کليد های اتوماتیک تا رنج 1250 آمپر از نوع کمپکت و کليد های با جریان نامی بالاتر از نوع هوایی می باشند.مزایای استفاده از کليد های اتوماتیک :1- کليد های اتوماتیک پس از قطع مدار در اث
نحوه نصب کليد کولر آبی
برای نصب کليد کولر آبی بهترین فرد و یک کارشناس و متخصص برق کشی ساختمان یا نصاب کولر آبی را بیاورید تا مشکلتان را حل و یا وسیله منزلتان را راه اندازی کند. در هر صورت به منظور آشنایی شما با موضوع نصب کليد کولر آبی در ادامه توضیحاتی را برای شما خواهیم داد.
ادامه مطلب
کليد نود 32 | 1 شهریور 1398
لایسنس نود 32 ، مخصوص ورژن های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و.
یوزر پسورد نود 32 ، مخصوص ورژن های 4 و 5 و 6 و 7 و 8
آپدیت آفلاین نود 32 ، مخصوص ورژن های 4 و  5 و 6 و 7 و 8
لایسنس رايگان نود 32 و یوزرنیم پسورد جدید نود 32 ، رمز نود 32 ، پسورد نود 32 ، کد فعالسازی نود 32 ، نود 32
* به دلیل قوانین سایت blog.ir و شرکت eset از قرار دادن یوزر پسورد و لایسنس های رايگان نود 32 معذور هستیم. *
یوزر پسورد و لایسنس های نود 32 به صورت روزانه و رايگان
منتشر میشوند. شما میتوانید با
رمزگذاری کليد عمومی
بر خلاف رمزنگاری کليد متقارن ، ما کاربرد تاریخی رمزنگاری کليد عمومی را پیدا نمی کنیم. این یک مفهوم نسبتاً جدید است.
رمزنگاری متقارن برای سازمانهایی مانند دولت ها ، نظامی ها و شرکت های بزرگ مالی در ارتباطات طبقه بندی شده مناسب بود.
آموزش نصب کولر آبی
 
کليد کولر آبی شامل ۳ پل است :
ک کليد یک پل برای واتر پمپیک کليد یک پل برای موتورو یک کليد تبدیل برای دور تند و کند
کابلهای برق کولر داری ۴ رشته سیم مفتولی هستند که هر کدام از این سیمها باید به یکی از سوکتهای پشت کليد کولر و سوکت هم نام داخل خود کولر وصل شود.
نکات حائز اهمیت سیم نول میباشد :سیم نول برای کليدهایی که مجهز به چراغ هستند به سوکت نول پشت کليد متصل می شود.
می توان سیم نول کولر و نول اصلی برق منزل را بدون اینکه به سوک
آموزش نصب کولر آبی
 
کليد کولر آبی شامل ۳ پل است :
ک کليد یک پل برای واتر پمپیک کليد یک پل برای موتورو یک کليد تبدیل برای دور تند و کند
کابلهای برق کولر داری ۴ رشته سیم مفتولی هستند که هر کدام از این سیمها باید به یکی از سوکتهای پشت کليد کولر و سوکت هم نام داخل خود کولر وصل شود.
نکات حائز اهمیت سیم نول میباشد :سیم نول برای کليدهایی که مجهز به چراغ هستند به سوکت نول پشت کليد متصل می شود.
می توان سیم نول کولر و نول اصلی برق منزل را بدون اینکه به سوک
Luck-Key 2016 1080p BluRay,تماشای آنلاین فیلم,دانلود دوبله فارسی فیلم کليد شانس Luck-Key 2016,دانلود رايگان فیلم Luck-Key 2016,دانلود زیرنویس فارسی فیلم Luck-Key 2016,دانلود فیلم Luck-Key 2016 با دوبله فارسی,دانلود فیلم اکشن,دانلود فیلم کره ای Luck-Key 2016,دانلود فیلم کمدی,دوبله فارسی,سایت دوستی ها,فیلم سینمایی کليد شانس ۲۰۱۶ دوبله فارسی,فیلم لاک کی 2016 با دوبله فارسی,
ادامه مطلب
دانلود رايگان کتاب "۱۷۵ کليد سریع در اکسل"
در این کتاب، ۱۷۵ کليد سریع پرکاربرد اکسل گردآوری و کاربرد آنها تشریح گردیده است. امیدوارم برای خوانندگان مفید واقع شده و سبب افزایش سرعت و کیفیت عملکرد شما در بهره‌برداری از نرم افزار قدرتمند اکسل گردد.   نویسنده / مترجم: مرتضی نقدی زبان کتاب: فارسی حجم کتاب: 836 کیلوبایت نوع فایل: PDF تعداد صفحه: 7
لینک دانلود:https://xip.li/3Ya4Ax
منبع: کانال تلگرامی "دانلود رايگان کتاب"@saaat_mochi
مشاهده مطلب در کانال
صفحه کليد ogle برای اندروید
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.yjc.ir › فضای مجازی › دانلود۳۰ شهریور ۱۳۹۷ - نرم افزار Google Keyboard در گوگل پلی نمره عالی 4.1 از 5.0 را نیز دریافت کرده است. دانلود Gboard برای اندروید و Ios؛ کیبورد گوگل به همراه مترجم .دانلود Gboard 8.9.15.285887439 - جیبورد کیبورد گوگل .https://androidzar.com › ogle-keyboardدانلود Gboard Google Keyboard نرم افزار گوگل کیبورد هوشمند، سریع و آسان با تایپ صوتی و حرکتی اندروید.دانلود Gboard 8.9.15.285887439 + Lite - دانلود جیبورد .https:
سلام دوستان گلم.امیدوارم که حالتون خوب باشه.
اونایی که در ازمون های زیر ثبت نام هستن میتونن بصورت رايگان سوالات و کليدهارو یک روز قبل امتحان از کانال دریافت کنن.
#قلمچي✅#سنجش✅#گزینه‌دو✅#گاج✅
سوالا  هفته آزمون روز چهارشنبه یا پنجشنبه توی کانال گزاشته میشه
@Azmon_Ch
 
                                           ورود به‌ کانال
 
سلام دوستان گلم.امیدوارم که حالتون خوب باشه.
اونایی که در ازمون های زیر ثبت نام هستن میتونن بصورت رايگان سوالات و کليدهارو یک روز قبل امتحان از کانال دریافت کنن.
#قلمچي✅#سنجش✅#گزینه‌دو✅#گاج✅
سوالات، هفته آزمون روز چهارشنبه یا پنجشنبه توی کانال گزاشته میشه
@Azmon_Ch
 
                                           ورود به‌ کانال
 
متخصص در باز کردن درب بی ام و در محل با رویت مدارک
ساخت ریموت بی ام و و کددهی ریموت کیلس گو
ساخت سوئیچ بی ام و در صورت گم شدن و یدکی
پاک کردن کد خطای بی ام و
تعویض قاب جدید بی ام و
کددهی ریموت بی ام و و کليد بی ام و در کوتاهترین زمان با نازلترین قیمت
ریموت بی ام و،ساخت کليد بی ام و،ساخت کليد BMW،کددهی ریموت BMW
ساخت کليد گمشده بی ام و
اکثر خودروهای بی ام و ،سری E و F بدون باز کردن کامپیوتر خودرو کليد یا ریموت جدید کد داده می شود.
ساخت ریموت Keyless
غیر فع
کليد لامپو بزن تا روشن شه 
عه چرا روشن نشد؟
حتما لامپ سوخته .لامپو عوض کن 
حالا کليدو بزن
بازم نشد!!!
شاید کليد خرابه 
کليد عوض شد بازم خرابه
حتما سیم خرابه 
سیم پیچي کلهم عوض کن
بازم روشن نمیشه 
چرا؟
شاید نمیخوای روشن بودن این لامپو ببینی
خخخ!!!!!
Insidious: The Last Key 2018 1080p BluRay,توطئه آمیز,دانلود Insidious: The Last Key 2018 720p,دانلود رايگان فیلم,دانلود فیلم Insidious 2018,دانلود مستقیم فیلم Insidious: The Last Key 2018,دوبله فارسی فیلم توطئه آمیز Insidious 2018,زیرنویس فارسی Insidious: The Last Key 2018,فیلم توطئه آمیز آخرین کليد با دوبله فارسی,قسمت چهارم فیلم توطئه آمیز,قسمت چهارم فیلم توطئه آمیز آخرین کليد,
ادامه مطلب
کليد آزمون mmpi فرم بلند و کوتاه (کليد نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل)
کليد آزمون mmpi فرم بلند (کليد نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل)
کليد آزمون 566 سوالی MMPI
تعداد سوالات: 566
تعداد صفحات: 44
شامل: کليد نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + 
 
 
 
 
دریافت فایل
 
 
 
 
 
GFA
 
یک وسیله تأمین امنیت به نام کليد ایمنی اتصال زمین(GFA) در مدار موجود است و نقاطی را سرویس می‌دهد که خطر شوک‌های الکتریکی تصادفی بیشتر است، مانندسرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه‌ها، استخرهای شنا و پریزهایی که در فضاهای بیرونی قرار دارند. اگر یک (GFA) هرگونه نشت جریان را احساس کند، هرچند کوچک باشد، جریان را در همان لحظه به‌طور کامل قطع می‌کند. کليد ایمنی اتصال قوسی خطا در مدار (AFCIs) در مدارهایی قرار دارند که به سمت اتاق خواب‌ها می‌روند. یک جر
کليد و سریال نود 32
1 شهریور 1398
یوزر پسورد برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 تا 8 نود 32 میباشد.
لایسنس برای نسخه های آنتی ویروس ، اینترنت سکوریتی و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و. نود 32 میباشد.
آپدیت آفلاین برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 نود 32 میباشد.
آپدیت نود 32 به صورت روزانه و رايگان منتشر میشود و در صورت استفاده حداکثر 30 روز آنتی ویروس شما را بروزرسانی میکند.
آپدی
اونروز تلگرام شرکت قبلی رو چک کردم و دیدم یه نفر رو ادمین کانال کردن و پسری متولد هفتاد و سه هستش(مرسی بیو)
(دخترخانومی که اونروز جای من نشسته بود تو شرکت فقط دو روز دوام آورد و فرار کرد)
با خودم گفتم خوبه حالا به کليد نیاز داره و بهم پول رو واریز میکنه ،و درست بود .زنگ زده بود به شوهرم !! که خانمت کليد دفتر رو بهم نمیده و چون به حرف‌های شوهرم اطمینان ندارم نمیدونم چه جوابی بهش داده 
شب که اومد گفت رییس قبلی بهت زنگ زده گفته تسویه کرده کامل و تو کل
کليد fn یا function از جمله کليد های کاربردی برای کاربران لپ تاپ هستند. به وسیله این کليد می توان خیلی راحت کار هایی مثل کم و زیاد کردن ولوم، قطع کردن صدا و روشنایی صفحه را انجام داد. گاهی این دکمه در ویندوز نصب شده روی برخی از لپ تاپ ها مثل ویندوز ۱۰ از کار می افتد و مسلما با توجه به کاربرد های فراوانی که دارد از کار افتادنش برای کاربر آزار دهنده است.  از این رو تصمیم گرفتیم در پست دیگری در انزل وب به رفع مشکلات مربوط به کار نکردن دکمه Fn در انواع لپ ت
کليد هوشمند کولرهای آبی وسیله‌ای است که امکان تعیین درجه حرارت دلخواه را برای محیط فراهم می‌کند.با وارد شدن به قسمت تنظیمات دستگاه، درجه انتخابی را به سیستم اعلام می نماییم و پس از آن، کولر به صورت اتوماتیک و با خاموش و روشن و تند و کند شدن، و نیز کنترل پمپ، دمای محیط را به دمای اعلام شده رسانده و در همان حالت نگه می‌دارد.این کليد دارای دو حالت تنظیم اتوماتیک و دستی بوده و قابلیت کنترل به هر دو صورت را داراست.
کليد هوشمند کولر آبی مزایای بسی
ساختمان کليد اطمینان روغنساختمان و عملکرد کليدهای کنترل فشار روغن تقریبا همگی مشابهند بطوریکه در تمام کشورهای دنیا اعم از کشورهایی که دارای فرکانس برق 60HZ ویا 50HZ می‌باشد قابل استفاده باشد قسمت مکانیکی از دو آکاردئون (Belows) که یکی توسط لوله به کارتل ( قسمت LP) و یکی به رانش اویل پمپ (قسمت HP) متصل می‌گردد و این دو توسط یک سیستم مکانیکی روی یک میکروسوئیچ (N.C)، اختلاف فشار را می رسانند. قسمت دیگر هیتر الکتریکی 115 ولت می باشد که در نزدیک یک المان حرار
۱۶ نرم‌افزار رايگان که باید روی هر کامپیوتر نصب شود
افزودن به لیست علاقه‌مندی ها
 کاربران بسته به نیازهایی که دارند و حرفه‌ای که دنبال می‌کنند، سیستم کامپیوتری خاصی متناسب با کاربری‌شان تهیه می‌کنند. هر کامپیوتر دسکتاپ یا لپ‌تاپی که خریده می‌شود، مانند یک صفحه‌ی سفید و آماده است که با برنامه‌هایی که روی آن نصب می‌شود، کامل می‌شود. فعالیت‌های کاربر هر چه باشد (مهندسی، هنری یا پزشکی)، یک سری نرم‌افزار هستند که مانند شاه‌کليد عمل م
مشخصات فنی : PAX S90 Wireless POS

برند
Pax

کشور سازنده
چين

پردازنده
32-bit ARM 11

حافظه
192MB (128MB Flash, 64MB DDR)

صفحه نمایش
2.4 اینچ, سیاه و سفید

صفحه کليد
10 کليد عددی – 8 کليد دستوری – 4 کليد حافظه *ثبت – انصراف و…* – 1 کليد خاموش و روشن

پرینتر
18 خط در ثانیه، 24 تا 32 ستون, کاغذ استاندارد: 58 میلی متر

تعداد سیمکارت
دو عدد, یک عدد SAM

بستر ارتباطی
سیم کارت

صدا
ندارد

پورت ها
1 عدد Micro USB یا (OTG), 1 عدد سوکت شارژ

امنیت
ANSI / ISO9564 format 0, 1, 3, ANSI X9.9 / X9.19 MAC alrithm, DUKPT, Master / Session, 3DES, PCI PTS 4.x a
 کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی صفار اردبیلی
 
دانلود کتاب
 
 
 
 
 
جزوه معادلات دیفرانسیل معمولی استاد صفار اردبیلی - .
https://www.irstu.com › . › دروس پایه › معادلات دیفرانسیل۱۳ دی ۱۳۹۱ - دانلود کتاب ، جزوه ، اسلاید ، فایل های صوتی و تصویری آموزشی ، همه چيز را رايگان بیاموزید و . جزوه معادلات دیفرانسیل معمولی استاد صفار اردبیلی.مطالب ابر دانلود رايگان کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی
mathdl.mihanblog.com › post › tag › دانلود رايگان کتاب معادلات دیفران.دان
یکی از بزرگترین مشکلاتی کاربرانی که از ویندوز به مک او اس سوییچ می‌کنند عدم وجود کليد Delete است چون این کليد با اینکه در صفجه کليد تعریف شده اما عملکرد backward داره اکثر کاربرهای مک هم تمایلی به استفاده از کیبرد full size ندارند.
یکسری کات‌های کوتاه جهت جایگزینی این دکمه به این ترتیبه:
- حذف متن از جلوی کرسر با نگه داشتن fn و delete ممکنه
- همچنین با دکمه‌های ترکیبی control + d
- همچنین هر کلمه رو می‌تونید با نگه داشتن کليد control + delete یا option + delete انجام بدید
مرورگر موزیلا فایرفاکس ( Mozilla’s Firefox ) بدون شک یکی از بهترین مرورگرهای وب است، این مرورگر به سادگی سفارشی سازی می شود و دارای مجموعه قدرتمندی از افزونه و کليد میانبر است.
اگر شما از آن دسته افرادی هستید که مرورگر فایرفاکس را برای مرور اینترنت خود انتخاب کرده اید بهتر است که شیوه های استفاده سریع از این مرورگر را نیز بیاموزید، این ترفند ها شامل سفارشی سازی، کليد های میانبر و امنیت مرور اینترنت است که ما در این مقاله قصد داریم به بررسی همه کليد
سلام.
تغییر کليد read more در سایت در جوملا به این شکل انجام میشود که. گفتم این آموزش رو بذارم شاید به درد کس دیگه هم بخورد:
وارد مدیریت جوملای سایتتون بشوید. بخش افزونه ها. بخش زبان ها. بخش تغییر ترجمه.
اصطلاحا بهش override هم میگن.
ادامه مطلب
ترازوی Lsg15-a از آن گروه مقیاس هایی است که پس از خرید آن باید با دقت دفترچه راهنما را مطالعه کنید و یا برای آموزش استفاده از آن درخواست ارسال کارشناس دهید. این محصول با قابلیت های بیشماری تولید شده است و استفاده از هریک از ویژگی ها نیاز به دانش و مهارت کافی دارد. با مطالعه دفترچه راهنمای ترازو lsg میتوانید به راحتی از آن استفاده نمایید.
عملیات تعریف کالادر هر مرحله از فرایند بازدن کليد فلش سمت راست به مرحله بعد می روید و با استفاده از کليد فروش از
کليد اطمینان فشار روغناین کنترل‌کننده را می‌توان همراه با کمپرسورهایی که روغن‌کاری قسمت‌های متحرک و سطوح اصطحکاکی آن‌ها با فشار پمپ روغن انجام می‌شود بکار برد. زیرا کمپرسورها نیز همانند هر ماشین مکانیکی دیگری که از قطعات ثابت و متحرکی چون: پیستون، میل‌لنگ،‌ سوپاپ‌های مکش و رانش، شاتون، گژنپین، رینگ‌های کمپرس و روغن و سایر متعلقات دیگر ساخته شده است، نیاز به روانکاری و انتقال حرارت از بین سطوحی که امکان تماس مستقیم با گاز برگشتی را
دوستان گلم من یه کليد پیدا کردم گفتم اینجا اعلام کنم شاید مال رییس جمهور گلمونه چون گم کرددش نتونسته کاری کند
پس دوستان دست به دست کند کليدا بر سونید بهش حالا که دارد جیب مبارک و دوستانشا پر میکند شاید دلش خواست یه دستی هم رود سر این کشور و مردم لنگ هزار جا برسوند 
راستی تا یادم نرفته چه خبر از اقای جهانگیری و نوبخت (( هیچي گران نخواهد شد ))
آموزش ساخت دامنه رايگان

ساخت دامنه رايگان با DOT.TK
برای ساخت دامنه رايگان باید ابتدا در سایت dot.tk عضو شوید و دامنه مورد نظر خود را مناسب به کسب و کار خود انتخاب کنید .
میتونید با خواندن پست چگونه دامنه خوب انتخاب کنم با کمی خلاقیت یک دامنه مناسب برای کسب و کار خود انتخاب کنید.
 
در ادامه با ما باشید تا آموزش ساخت دامین رايگان را فرا بگیرید .
قدم اول برای ایجاد دامنه رايگان
ابتدا به سایت dot.tk بروید و دامنه که مد نظر شماست را در قسمت مشخص شده بنویسی
مشخصات فنی : PAX S90 Wireless POS

برند
Pax

کشور سازنده
چين

پردازنده
32-bit ARM 11

حافظه
192MB (128MB Flash, 64MB DDR)

صفحه نمایش
2.4 اینچ, سیاه و سفید

صفحه کليد
10 کليد عددی – 8 کليد دستوری – 4 کليد حافظه *ثبت – انصراف و…* – 1 کليد خاموش و روشن

پرینتر
18 خط در ثانیه، 24 تا 32 ستون, کاغذ استاندارد: 58 میلی متر

تعداد سیمکارت
دو عدد, یک عدد SAM

بستر ارتباطی
سیم کارت

صدا
ندارد

پورت ها
1 عدد Micro USB یا (OTG), 1 عدد سوکت شارژ

امنیت
ANSI / ISO9564 format 0, 1, 3, ANSI X9.9 / X9.19 MAC alrithm, DUKPT, Master / Session, 3DES, PCI PTS 4.x a
نرم افزار فراتحلیل همراه کليد فعال سازی نامحدود بدون محدودیت نصب
Comprehensive Meta Analysis+keygen
نرم افزار فراتحلیل جامع که معروف به معادل لاتین آن Comprehensive Meta Analysis می باشد یک نرم افزار کمی صفحه گستر بوده که در مقطع دکتری و بالاتر بسیار مورد توجه اساتید و دانشجویان قرار گرفته است. توجه داشته باشید که هم اکنون می توانید کليد فعال سازی نامحدود آن را از گروه آمار سبز دریافت دارید.
ادامه مطلب
سلام، چطورین؟ :)
امروز صبح من وقت دکتر گرفته بودم و به کسی تو خونه نگفته بودم. صبح که پاشدم همه بیرون بودن. اومدم از خونه برم بیرون، دیدم در قفله و کليدی که همیشه می‌ذاشتن رو در رو هم برده یکی.
قبل از اینکه ادامه بدم بذارید یه چيز عجیب درباره‌ی کليدای خودم بگم! کليد بنفش برا در ورودی ساختمونه، و کليد قرمز برا در خونه. کليد قرمز در خونه رو از بیرون باز می‌کنه ولی چند وقت پیش متوجه شدم از داخل درو قفل یا باز نمی‌کنه. بعد در کمال تعجب دیدم به جاش کل
دکمه کنترل
در کیبورد کامپیوتر، کليد کنترل یک کليد تغییر دهنده است که در هنگام اتصال با کليد دیگری فشار داده می شود و یک عمل خاص را انجام می دهد. همانند کليد Shift، کليد کنترل به تنهایی به ندرت عملکردی خاص را به نمایش می گذارد. کليد کنترل مانند شیفت دو دکمه روی کیبورد دارد که یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست است. در سمت چپ در پایین ترین و گوشه صفحه کليد قرار دارد (مطابق با استاندارد بین المللی ISO / IEC 9995-2) و بسیاری از آن ها شامل یک قسمت اضافی در سمت را
چينش حروف فارسی بروی صفحه کليد دارای انواع متفاوتی است که این مسئله باعث بروز مشکلاتی در کاربران فارسی زبان شده است. از این رو بر آن شدیم تا مقاله ای در مورد استاندارد سازی صفحه کليد برای سیستم عامل های مختلف تهیه کنیم تا کاربران تایپکده مشکلی در این زمینه نداشته باشند.اگر از سیستم‌عامل ویندوز استفاده می‌کنید؛ احتمالاً صفحه‌کليدی که شما از آن استفاده می‌کنید، همان صفحه‌کليدی است که شرکت مایکروسافت» برای ویندوز طراحی کرده‌است و شما ن
چينش حروف فارسی بروی صفحه کليد دارای انواع متفاوتی است که این مسئله باعث بروز مشکلاتی در کاربران فارسی زبان شده است. از این رو بر آن شدیم تا مقاله ای در مورد استاندارد سازی صفحه کليد برای سیستم عامل های مختلف تهیه کنیم تا کاربران تایپکده مشکلی در این زمینه نداشته باشند.اگر از سیستم‌عامل ویندوز استفاده می‌کنید؛ احتمالاً صفحه‌کليدی که شما از آن استفاده می‌کنید، همان صفحه‌کليدی است که شرکت مایکروسافت» برای ویندوز طراحی کرده‌است و شما ن
ش نمایش
کليد نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کليد نمره گذاری + تفسیر آزمون + پرسشنامه + پاسخنامه)
پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 240 سوالی ndash; NEOPI-R تعداد سوالات: 240 تعداد صفحات: 7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کليد نمره گذاری-تفسیر) شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + کليد نمره گذاری + تفسیر نوع فایل: (پاسخنامه-کليد نمره گذاری-تفسیر) WORD + (پرسشنامه) PDF .
دریافت فایل
انواع کليد مینیاتوری و اجزای آن:فیوز مینیاتوری یا کليد مینیاتوری یا miniature circuite breaker که اختصارا MCB نامیده می‌شوند، تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار (عبور جریان غیر مجاز) محافظت میکند. به طور کلی مینیاتوری که در عامیانه فیوز مینیاتوری نامیده می‌شود، یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار برده می‌شود. این کليد از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در ادامه به بررسی انواع کليد مینیاتوری و اجزای
دکمه کنترل
در کیبورد کامپیوتر، کليد کنترل یک کليد تغییر دهنده است که در هنگام اتصال با کليد دیگری فشار داده می شود و یک عمل خاص را انجام می دهد. همانند کليد Shift، کليد کنترل به تنهایی به ندرت عملکردی خاص را به نمایش می گذارد. کليد کنترل مانند شیفت دو دکمه روی کیبورد دارد که یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست است. در سمت چپ در پایین ترین و گوشه صفحه کليد قرار دارد (مطابق با استاندارد بین المللی ISO / IEC 9995-2) و بسیاری از آن ها شامل یک قسمت اضافی در سمت را
نرم افزار فراتحلیل همراه کليد فعال سازی نامحدود بدون محدودیت نصب
Comprehensive Meta Analysis+keygen
نرم افزار فراتحلیل جامع که معروف به معادل لاتین آن Comprehensive Meta Analysis می باشد یک نرم افزار کمی صفحه گستر بوده که در مقطع دکتری و بالاتر بسیار مورد توجه اساتید و دانشجویان قرار گرفته است. توجه داشته باشید که هم اکنون می توانید کليد فعال سازی نامحدود آن را از گروه آمار سبز دریافت دارید.
ادامه مطلب
ترازوی Lsg15-a از آن گروه مقیاس هایی است که پس از خرید آن باید با دقت دفترچه راهنما را مطالعه کنید و یا برای آموزش استفاده از آن درخواست ارسال کارشناس دهید. این محصول با قابلیت های بیشماری تولید شده است و استفاده از هریک از ویژگی ها نیاز به دانش و مهارت کافی دارد. با مطالعه دفترچه راهنمای ترازو lsg میتوانید به راحتی از آن استفاده نمایید.
عملیات تعریف کالادر هر مرحله از فرایند بازدن کليد فلش سمت راست به مرحله بعد می روید و با استفاده از کليد فروش از
اگرچه درحال حاضر کولرهای گازی با برندها و مدلهای مختلفی تولید می­ شوند ولی مشخصات و عملکرد کليدهای ریموت کولرها بسیار شبیه به هم عمل می­ نمایند. بنابراین با آموزش کامل استفاده از ریموت کنترل کولر گازی به صورت عمومی می­توان کلیه کولرهای را کاربری نمود. ریموت های کولرهای گازی عمدتا دارای کليدها و کاربردهایی به شرح زیر هستند:
کليد روشن و خاموش : همانگونه که از نام آن مشخص است از این کليد برای روشن و خاموش کردن دستگاه استفاده می­شود.
کليد انتخا
 
 
 
با سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم از این پست اختصاصی راضی باشید، بر خلاف سایر وبسایت ها و وبلاگ ها که در ازای لینک دانلود این فیلم درخواست هزینه و یا ثبت نام میکنند، در این وبلاگ به صورت کاملا رايگان و بدون هیچ گونه ثبت نامی لینک دانلود در زیر قرار گرفته میتونید رايگان و به صورت مستقیم و با دو کیفیت عالی 1080 و 720 دانلود کنید. 
نکته مهم در مورد مشکل دانلود: اگه با کلیک شدن دانلود نشد، اگه با کامپیوتر هستید روی کليد دانلود راست کلیک کنید و گز
آموزش ساخت کليد SSH با PuTTY
همه ما میدانیم که با پروتکل SSH میتوان به یک سرور از راه دور وصل شد و سرور را مانند سیستم خود کنترل و مدیریت کرد. این پروتکل یکی از پرکاربرد ترین پروتکل های اتصال به سرور در دنیا می باشد. در این مقاله به آموزش ساخت کليد SSH خواهیم پرداخت.
رمزنگاری همیشه یک بحث جذاب در کامپیوتر بوده و هست که به غیر قابل شنود بودن اطلاعات میان دو یا چند سیستم در شبکه توجه دارد و رمزنگاری که امروز قرار است درباره آن توضیح داده شود برای پروتک
مشخصات فنی : PAX S90 Wireless POS

برند
Pax

کشور سازنده
چين

پردازنده
32-bit ARM 11

حافظه
192MB (128MB Flash, 64MB DDR)

صفحه نمایش
2.4 اینچ, سیاه و سفید

صفحه کليد
10 کليد عددی – 8 کليد دستوری – 4 کليد حافظه *ثبت – انصراف و…* – 1 کليد خاموش و روشن

پرینتر
18 خط در ثانیه، 24 تا 32 ستون, کاغذ استاندارد: 58 میلی متر

تعداد سیمکارت
دو عدد, یک عدد SAM

بستر ارتباطی
سیم کارت

صدا
ندارد

پورت ها
1 عدد Micro USB یا (OTG), 1 عدد سوکت شارژ

امنیت
ANSI / ISO9564 format 0, 1, 3, ANSI X9.9 / X9.19 MAC alrithm, DUKPT, Master / Session, 3DES, PCI PTS 4.x a
با دلخوری به خدا گفتم :درب آرزوهایم را قفل کردی …کليد را هم پیش خودت نگه داشتی …لبخندی زد و جواب داد :همه عشقم این است که به هوای این کليد هم شده …گاهی  به من سر می زنیبه دل نگیری خدا .اما دنیات یه ذره هم قشنگ نبود
مشخصات فنی : PAX S90 Wireless POS

برند
Pax

کشور سازنده
چين

پردازنده
32-bit ARM 11

حافظه
192MB (128MB Flash, 64MB DDR)

صفحه نمایش
2.4 اینچ, سیاه و سفید

صفحه کليد
10 کليد عددی – 8 کليد دستوری – 4 کليد حافظه *ثبت – انصراف و…* – 1 کليد خاموش و روشن

پرینتر
18 خط در ثانیه، 24 تا 32 ستون, کاغذ استاندارد: 58 میلی متر

تعداد سیمکارت
دو عدد, یک عدد SAM

بستر ارتباطی
سیم کارت

صدا
ندارد

پورت ها
1 عدد Micro USB یا (OTG), 1 عدد سوکت شارژ

امنیت
ANSI / ISO9564 format 0, 1, 3, ANSI X9.9 / X9.19 MAC alrithm, DUKPT, Master / Session, 3DES, PCI PTS 4.x a
سلام.
در این مطلب میخوام درمورد کليد های میانبر ویندوز صحبت کنم.
شاید براتون اتفاق افتاده باشه بخواین مثلا اسم یک فایل رو عوض کنید یا اینکه پروپرتیز اون رو باز کنید. این کار ها رو می شه با یه کلیک راست ساده و انتخاب اون گزینه انجام داد. ولی خیلی جالب میشه وقتی بشه این کار و یه دسته کار های دیگر رو فقط با کليد های کیبورد انجام داد. تو این مطلب به چند تا از این ها می پردازیم.
ادامه مطلب
دیروز با وانیلوپه قرار داشتم با هم رفتیم انقلاب ، کلی راه رفتیم ، کلی حرف زدیم و کلی دلمون وا شد . عصر تند تند برگشتم خونه و زرشک پلو با مرغ درست کردم . زرشکی که به آب زرشک یا نیم کوب شدن و با نمک خوردن رواست به پلو حرام است ! کاهو ها رو برگ برگ شستم خیس کردم ، بعد تر سالاد درست کردم . واقعیتش از خستگی هلاک بودم منتها گفتم اگه چيزی نپزم دامادک میاد میگه ببین با دوستش رفته بیرون اصلا به من توجه نمیکنه ! حالا نمیدونم خیلی گشنم بود یا واقعا غذا خوشمزه
مشخصات فنی : PAX S90 Wireless POS

برند
Pax

کشور سازنده
چين

پردازنده
32-bit ARM 11

حافظه
192MB (128MB Flash, 64MB DDR)

صفحه نمایش
2.4 اینچ, سیاه و سفید

صفحه کليد
10 کليد عددی – 8 کليد دستوری – 4 کليد حافظه *ثبت – انصراف و…* – 1 کليد خاموش و روشن

پرینتر
18 خط در ثانیه، 24 تا 32 ستون, کاغذ استاندارد: 58 میلی متر

تعداد سیمکارت
دو عدد, یک عدد SAM

بستر ارتباطی
سیم کارت

صدا
ندارد

پورت ها
1 عدد Micro USB یا (OTG), 1 عدد سوکت شارژ

امنیت
ANSI / ISO9564 format 0, 1, 3, ANSI X9.9 / X9.19 MAC alrithm, DUKPT, Master / Session, 3DES, PCI PTS 4.x a
کليد اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (قابل تنظیم) 3 پل 160 آمپر ساخت دورمن اسمیت مدل LM4S3P160TA، دارای قدرت قطع 36KA و ولتاژ کاری 415V AC می باشد.
از کليد های اتوماتیک کمپکت یا به اختصار کليد mccb، می توان در محدوده ی وسیعی از ولتاژها استفاده نمود.
کليدهای اتوماتیک برند دورمن اسمیت، در تیپ های مختلف LM ،YM و YS به بازار عرضه شده است.
در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار به طور خودکار قطع و آلارم های ل
این روزها اتفاقات جدیدی برایم رقم میخورد. گم میکنم، همه چيز را گم میکنم، قبلا فقط خودم را گم می‌کردم اما حالا حتی کليد برق اتاقم را گم می‌کنم.
دستم را روی دیوار سرد اتاقم می‌کشم و دنبال برجستگی کليد برق می‌گردم، اما بعد از چند ثانیه میبینم کليد همانجاست روی دیوار روبه‌رویی کنار در ورودی. فراموش میکنم که حالا دقیقا کجای خانه ایستادم و چند ثانیه برای پروسس کردن و بازیابی خودم وقت میخواهم. 
احساس میکنم سوت استارت بیماری آایمر را درون مغزم
دانلود رايگان فیلم صدای منو می شنوید؟ با کیفیت عالی Full HD
فیلم جدید ایرانی صدای منو می شنوید؟ با لینک رايگان
تیزر فیلم هیجان انگیز صدای منو می شنوید؟ اضافه شد
نام فیلم :صدای منو می شنوید؟
منتشر کننده :سینما جم
تاریخ پخش :پاییز 98
ژانر :اجتماعی
فرمت :mkv
سال :1398
حجم :نامشخص
وضعیت پخش :شبکه نمایش خانگی
کارگردان :صادق پروین آشتیانی
تهیه کننده :حسن عباسی و حسن کلامی
بازیگران :پرویز پورحسینی، مژگان بیات، نگار عابدی، سعید داخ، حسن عباسی، یلدا قشقایی
دولت یونان از ورود پناهنده ها به این کشور جلوگیری می کند.اما من که نمی خوام برم یونان، پس چرا ته دلم می لرزه؟! بزار اخبار هرچي دلش می خواد بگه. مگه گفت بنزین شد سه تومن و جیب سرپرست خانوارها کمتر از قبل شد؟ مگه گفت پلیس ها با پوشش اورژانس با آمبولانس اومدن داخل #دانشگاه_تهران و دانشجوهای معترض رو گرفتن بردن؟ مگه گفت "چنان رونق اقتصادی میارم" دروغ بود؟ مگه گفت مهندس های این مملکت روز به روز دارن افسرده تر می شن و بیشتر وقت مشاوره ی روانشناس و روا
* بدون کليد  * ایمن تر از کليد  * راحت تر از کليد
1. باز کردن درب با رمز،اثر انگشت،کارت،موبایل و ریموت
 
2. افزایش چندین برابری امنیت ضمن سهولت و زیبایی
 
3. غیرقابل کپی بودن کارت های تردد بر خلاف کليدهای فی
 
4. تعیین زمان های مجاز ورود هر کاربر بصورت مجزا
 
5. قابل نصب بروی تمامی درب ها / ضد سرقت،چوبی،فی
 
6. غیرفعال سازی کارت مفقود شده از طریق دستگاه
 
7. تعریف لیست سیاه جهت جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز
قفل شدن اتوماتیک درب هنگام خروج
 
 
 
دانلود آزمون 30 فروردین 98 قلم چي - سوالات همراه پاسخنامه و کليد
کليد آزمون 30 فروردین قلمچي

سوالات آزمون 30 فروردین 98 قلم چي : سایت نمره برتر هر دو هفته یک بار آزمون های آزمایشی قلم چي را برای دانش آموزانی که به آزمون نرفته اند و یا شرکت نکرده باشند قرار میدهد. امروز هم قصد داریم تا آزمون 30 فروردین 98 قلمچي را برای شما قرار دهیم.به زودی این آزمون در سایت قرار میگیرد و دانش آموزان میتوانند آن را دانلود کنند. 
کليد اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (قابل تنظیم) 3 پل 200 آمپر ساخت دورمن اسمیت مدل LM4S3P200TA، دارای قدرت قطع 36KA و ولتاژ کاری 415V AC می باشد.
از کليد های اتوماتیک کمپکت یا به اختصار کليد mccb، می توان در محدوده ی وسیعی از ولتاژها استفاده نمود.
کليدهای اتوماتیک برند دورمن اسمیت، در تیپ های مختلف LM ،YM و YS به بازار عرضه شده است.
در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار به طور خودکار قطع و آلارم های لا
دانلود آزمون 15 آذر 98 قلمچي – سوالات و پاسخنامه تشریحی
سوال و کليد آزمون قلم چي 15 اذر ماه
فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت
نام درس : تمام درس ها | موضوع : آزمون های آزمایشی | نویسنده : کانون قلم چي
منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : دهم – یازدهم – دوازدهم
ادامه مطلب
دانلود رايگان فونت انجمن
دانلود رايگان فونت تیتر زبر
دانلود رايگان فونت ری
دانلود رايگان فونت دانا
دانلود رايگان فونت ایران سنس دست نویس
دانلود رايگان فونت کلمه
دانلود رايگان فونت میرزا جلی
دانلود رايگان فونت هیلدا
دانلود رايگان فونت دبیر
دانلود فونت ایران نستعلیق
دانلود رايگان فونت بانک ملت
دانلود رايگان فونت های سری B
دانلود رايگان فونت رهروان
دانلود رايگان فونت مانلی
دانلود رايگان فونت یکتا
دانلود رايگان فونت یکان مخصوص وب
دانلود ر
آیا پکیج دیواری نیاز به ریست کردن دارد؟یک دستگاه پکیج دیواری ممکن است به دلایل زیادی نیاز به ریست کردن و راه اندازی مجدد داشته باشد. مثلا یکی از خطاهایی که در دستگاه های ورونا و پرلا بیشتر دیده میشود ارور E1 است. برای رفع خطای E1 در پکیج دیواری بوتان، بهتر است قبل از هر چيزی یک مرتبه پکیج را ریست نمایید تا اگر ظاهر شدن ارور به خاطر مسئله ای مانند قطع بود گاز پیش آمده است برطرف شود. به این ترتیب نیازی نیست برای کارهای پیش پا افتاده با نمایندگی بوت
پیرمرد یک نوار داشت که هروقت دلش پر میشد و تنهایی اش سر می‌رفت، به آن گوش می‌داد. یک شب که خسته بود، نوار را گذاشت توی دستگاه اما با دست لرزانش به جای کليد پخش، کليد ضبطش را زد و با این فکر که اول نوار خالی است، بی اعتنا رفت سراغ خودش. آخر شب هم نوار را فراموش کرد و از خستگی خوابش برد.
صبح که بیدار شد فهمید با دست خودش چه کرده. نوار را گذاشت. دید صدایی نیست جز راه رفتنش، تنهایی غذا خوردنش، مسواک زدنش. و سکوتش. پیرمرد  سکوت خودش را ضبط کرده بود. و ح
کتاب هنر ظریف بی خیالی (The Subtle Art of Not Giving a F*ck) را معمولاً می‌توانید در ردیف کتابهای پرفروش کتابفروشی‌های بزرگ جهان ببینید. این کتاب، دومین اثر منتشر شده از مارک منسون (Mark Manson) است.که توسط ما برای شما عزیزان ترجمه شده است.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی کتاب هنر ظریف بی‌ خیالی اثر مارک منسون - ویرگول https://virol.io › معرفی-کتاب-هنر-ظریف-بی-خیالی-ا. Translate this page در این مطلب به معرفی کتاب هن
کليد اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (قابل تنظیم) 3 پل 630 آمپر ساخت دورمن اسمیت مدل LM6J3P630TA، دارای قدرت قطع 65KA و ولتاژ کاری 415V AC می باشد.
از کليد های اتوماتیک کمپکت یا به اختصار کليد mccb، می توان در محدوده ی وسیعی از ولتاژها استفاده نمود.
کليدهای اتوماتیک برند دورمن اسمیت، در تیپ های مختلف LM ،YM و YS به بازار عرضه شده است.
در بعضی از شبکه های توزیع می بایست، به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار به طور خودکار قطع و آلارم های ل
کليد اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (قابل تنظیم) 3 پل 250 آمپر ساخت دورمن اسمیت مدل LM4S3P250TA، دارای قدرت قطع 36KA و ولتاژ کاری 415V AC می باشد.
از کليد های اتوماتیک کمپکت یا به اختصار کليد mccb، می توان در محدوده ی وسیعی از ولتاژها استفاده نمود.
کليدهای اتوماتیک برند دورمن اسمیت، در تیپ های مختلف LM ،YM و YS به بازار عرضه شده است.
در بعضی از شبکه های توزیع می بایست، به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار به طور خودکار قطع و آلارم های ل
کليد اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (قابل تنظیم) 3 پل 400 آمپر ساخت دورمن اسمیت مدل LM5J3P400TA، دارای قدرت قطع 50KA و ولتاژ کاری 415V AC می باشد.
از کليد های اتوماتیک کمپکت یا به اختصار کليد mccb، می توان در محدوده ی وسیعی از ولتاژها استفاده نمود.
کليدهای اتوماتیک برند دورمن اسمیت، در تیپ های مختلف LM ،YM و YS به بازار عرضه شده است.
در بعضی از شبکه های توزیع می بایست، به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار به طور خودکار قطع و آلارم های ل
* بدون کليد  * ایمن تر از کليد  * راحت تر از کليد
1. باز کردن درب با رمز،اثر انگشت،کارت،موبایل و ریموت
 
2. افزایش چندین برابری امنیت ضمن سهولت و زیبایی
 
3. غیرقابل کپی بودن کارت های تردد بر خلاف کليدهای فی
 
4. تعیین زمان های مجاز ورود هر کاربر بصورت مجزا
 
5. قابل نصب بروی تمامی درب ها / ضد سرقت،چوبی،فی
 
6. غیرفعال سازی کارت مفقود شده از طریق دستگاه
 
7. تعریف لیست سیاه جهت جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز
 
8. قفل شدن اتوماتیک درب هنگام خروج
 
 
 
 
کليد خوشبختی در این است که بدانیم زندگی به نوبه‌ی خود زشت یا زیبا نیست، این ما هستیم که میتوانیم آن را زشت ببینیم یا زیبا.
هیچوقت نباید به دنبال خوشبختی کامل بود. غیر ممکن است بتوان کسی را در این دنیا پیدا کرد که صد در صد خوشبخت باشد. باید به زیبایی‌های کوچک زندگی بسنده کرده و آنها را در کنار هم چيد، درست مثل یک جاده. در آن‌ صورت است که وقتی برگردی و پشت سرت را نگاه کنی، میبینی چه مسیر طولانی‌ای را به سمت خوشبختی طی کرده‌ای.
همان‌طور که از اسمش پیداست عملکرد هر قسمتی از اتومبیل که باعث حرکت خودرو می‌شود را از کار میندازد! و برخلاف قبلی خبری از سنسور و آلارم نیست.
در خودروهای جدید معمولا از سیستم سوئیچ ایموبلایزر (Immobilizer)دار استفاده می‌شود. سیستم ایموبلایزر یکی از جالب‌ترین سیستم‌های نصب شده در خودروهای جدید می‌باشد که در واقع نوعی سیستم ضد سرقت محسوب می‌شود.با کمک این مکانیزم با استفاده از قفل نرم‌افزاری که بر روی ECU انژکتور گذاشته می‌شود پیشرانه خودرو از
مجموعه کليد سوالات ادوار مختلف آزمون جامع مدیر فنی بند ب
https://sarmashg.ir/files/?p=121364
--------------------
مجموعه کليد سوالات ادوار مختلف آزمون جامع مدیر فنی بند ب
#سیر_و_سفر
فایلی با عنوان مجموعه کليد سوالات ادوار مختلف آزمون جامع مدیر فنی بند ب در دسته بندی سیر و سفر با برچسب آزمون جامع,آزمون جامع گردشگری,نمونه سوال,مدیر فنی,مدیر فنی بند ب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید
---------------------------------------
مهر ۱۷, ۱۳۹۸ - t.me/sarmashg_channel
دانلود فا

کليد اتوماتیک چيست و کاربرد آن در کجاست؟
کليد اتوماتیک
کليد اتوماتیک وسیله ای برای سوییچ زنی در مدار های الکترونیکی می باشد که با هدف حفاظت اجزا از صدمات ناشی از اضافه جریان ، یا اتصال های کوتاه یا اضافه بار استفاده می شود.
کليد های اتوماتیک اغلب قابل تنظیم برای کنترل دو پارامتر حرارتی و مغناطیسی هستند و به وسیله یک عقربه میزان آن مشخص می شود. این نوع کليد در صورت قطع مدار به هر دلیلی امکان استفاده مجدد را دارند بر خلاف فیوز ها که باید تعوی
دانلود بسته طلایی نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری شامل چند دوره نمونه سوال در قالب فایل پی دی اف قابل استفاده در تلفن های هوشمند، کامپیوتر، تبلت، لپ تاپ و . بیش 300 سوال کارشناس رسمی حسابداری دادگستری را از لینک زیر می توانید همین حالا دانلود کنید.
 
جهت دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری کلیک کنید
 
جهت دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری کلیک کنید
 
ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمو
ابتدا دوشاخه برق دستگاه را به پریزی که در مجاورت آن قرار دارد وصل نموده بطوریکه فاز دستگاه به فاز پریز متصل گردد.شیر گاز را باز نمایید و توسط کليد روشن/خاموش صفحه کنترل، دستگاه را روشن نمایید. سپس بر حسب نیاز، با فشردن کليد(تابستانی/زمستانی)دستگاه را در حالت تابستانی یا زمستانی قرار دهید و به کمک کليدهای افزایش یا کاهش دما          
می توانید دمای مدار آبگرم بهداشتی و همچنین مدار شوفاژ را تنظیم نمایید.
ج) نحوه خاموش نمودن دستگاه :
بوسیله کليد
دستورالعمل کار با فیاب LORENZ DEEPMAX Z1 شامل چه مواردی می شود
دستورالعمل کار با فیاب LORENZ DEEPMAX Z1 در پانل جلوی سه عدد کليد فشاری دارد ،
به نام های ZERO، MENU و POWER وجود دارند .
که کار کنترل عملکرد دستگاه را به عهده دارند.
در صورت استفاده از Data Logger نیز کنترل عملکرد آن به عهده همین کليد ها می باشد.
در حین کاربری دستگاه نیز باید گهگاه کليد ZERO” را جهت فراخوانی تنظیمات آستانه صوتی دستگاه فشار دهید.
هنگام تعویض کویل کاوش، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود،
لایسنس نود 32 - لایسنس رايگان نود 32 - کد فعال سازی نود32 - آپدیت نود 32 : دوشنبه 9 دی 98
لایسنس نود 32 – تست شده رايگان
nod32 license free
KN94-X6AX-K7CR-7KCV-TDEH
E3TP-X7J6-G96D-G3J6-U6US
WU2U-X2BE-X8V4-2RM9-RJMX
 
کد، کليد، سریال اکتیو و فعال ساز اسمارت سکوریتی پرمیوم / اینترنت سکوریتی ورژن 13, 12, 11, 10, 9
eset smart security premium/  internet security version 13, 12, 11, 10, 9
8CBS-X547-364U-FFMR-ENH4
SVTA-XM8D-3XV7-JTV7-THPS
P3TA-X5ME-A59V-W3PR-PW52
لایسنس رايگان نود 32
1 مهر 1398
یوزر پسورد برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 تا 8 نود 32 میباشد.
لایسنس برای نسخه های آنتی ویروس ، اینترنت سکوریتی و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و. نود 32 میباشد.
آپدیت آفلاین برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 نود 32 میباشد.
آپدیت نود 32 به صورت روزانه و رايگان منتشر میشود و در صورت استفاده حداکثر 30 روز آنتی ویروس شما را بروزرسانی میکند.
آپدیت
آپدیت رايگان نود 32
5 آبان 1398
یوزر پسورد برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 تا 8 نود 32 میباشد.
لایسنس برای نسخه های آنتی ویروس ، اینترنت سکوریتی و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و. نود 32 میباشد.
آپدیت آفلاین برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 نود 32 میباشد.
آپدیت نود 32 به صورت روزانه و رايگان منتشر میشود و در صورت استفاده حداکثر 30 روز آنتی ویروس شما را بروزرسانی میکند.
آپدیت
آپدیت نود 32 رايگان
15 آبان 1398
یوزر پسورد برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 تا 8 نود 32 میباشد.
لایسنس برای نسخه های آنتی ویروس ، اینترنت سکوریتی و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و. نود 32 میباشد.
آپدیت آفلاین برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 نود 32 میباشد.
آپدیت نود 32 به صورت روزانه و رايگان منتشر میشود و در صورت استفاده حداکثر 30 روز آنتی ویروس شما را بروزرسانی میکند.
آپدیت
لایسنس نود 32 - لایسنس رايگان نود 32 - کد فعال سازی نود32 - آپدیت نود 32 : جمعه 10 آبان 98
لایسنس نود 32 – تست شده رايگان
nod32 license free
P4N4-XAFP-U6KM-JTPJ-K6WM
EVGH-XWMG-5HND-2A2H-M7JJ
97J5-XMPM-VTGD-E9AC-FF8E
 
کد، کليد، سریال اکتیو و فعال ساز اسمارت سکوریتی پرمیوم / اینترنت سکوریتی ورژن 13, 12, 11, 10, 9
eset smart security premium/  internet security version 13, 12, 11, 10, 9
HPJF-XH48-863X-8TGH-8BCV
KWJD-XAHK-P98D-HJ27-3E8D
CESH-XSGH-D4B5-GRJC-HMDB
یوزر پسورد نود 32 رايگان
5 آذر 1398
یوزر پسورد برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 تا 8 نود 32 میباشد.
لایسنس برای نسخه های آنتی ویروس ، اینترنت سکوریتی و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و. نود 32 میباشد.
آپدیت آفلاین برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 نود 32 میباشد.
آپدیت نود 32 به صورت روزانه و رايگان منتشر میشود و در صورت استفاده حداکثر 30 روز آنتی ویروس شما را بروزرسانی میکند.
آپ
یوزر پسورد نود 32 رايگان و تست شده
5 آذر 1398
یوزر پسورد برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 تا 8 نود 32 میباشد.
لایسنس برای نسخه های آنتی ویروس ، اینترنت سکوریتی و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و. نود 32 میباشد.
آپدیت آفلاین برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 نود 32 میباشد.
آپدیت نود 32 به صورت روزانه و رايگان منتشر میشود و در صورت استفاده حداکثر 30 روز آنتی ویروس شما را بروزرسانی
گروه تاسیساتی یزد تهویه با ارئه خدمات فروش , پس از فروش  , اطلاعات علمی و نگهداری و بهترین و معتبرترین برندهای کولر گازی اسپلیت ها آماده  ی خدمات رسانی به مشتریان عزیز می باشد:

ارور کولر گازی دو تیکه جنرال
کد خطا F1 - خطای محافظ فازها می باشد - سوختگی محافظ - خرابی برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F2 - این خطای محافظ فازها است - سوختگی محافظ فازها - خرابی برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع
لایسنس نود 32 - لایسنس رايگان نود 32 - کد فعال سازی نود32 - آپدیت نود 32 : شنبه 11 آبان 98
لایسنس نود 32 – تست شده رايگان
nod32 license free
P4N4-XAFP-U6KM-JTPJ-K6WM
EVGH-XWMG-5HND-2A2H-M7JJ
97J5-XMPM-VTGD-E9AC-FF8E
 
کد، کليد، سریال اکتیو و فعال ساز اسمارت سکوریتی پرمیوم / اینترنت سکوریتی ورژن 13, 12, 11, 10, 9
eset smart security premium/  internet security version 13, 12, 11, 10, 9
HPJF-XH48-863X-8TGH-8BCV
KWJD-XAHK-P98D-HJ27-3E8D
CESH-XSGH-D4B5-GRJC-HMDB
به نام او
وقتی مادر گم شد!
توی خانه مان وقتی چيزی گم‌میشد، اولین کسی که آن را پیدا میکرد، مادر بود.از جورابهای من گرفته تا حلقه ازدواج آبجی منیژه؛ حتی کليد مغازه ی کوچک آقاجون که هیچوقت آن را از خودش جدا نمیکرد. آخر آقاجون همیشه میگفت: "کليد محل کاسبی یک مرد، کليد همت بلندشه!"
هر موقع در خانه با عجله و کلافگی دنبال چيزی میگشتیم، مادر درحالیکه شی گمشده (و حالا پیداشده) را توی دستش گرفته بود و روی هوا تکان میداد، از راه میرسید و پیروزمندانه میگفت:
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا اعلام کرد قصد دارد با نوشتن کتابی جدید درباره دوران خدمت خود در دولت ترامپ افشاگری کند
این کتاب به احتمال زیاد باعث خشم ترامپ خواهد شد. بولتون در گذشته نیز پس از خارج شدن از دولت جرج بوش، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا،کتابی افشاگرانه را درباره دولت او منتشر کرده بود
یوزر پسورد رايگان نود 32 ورژن 8
20 آذر 1398
یوزر پسورد برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 تا 8 نود 32 میباشد.
لایسنس برای نسخه های آنتی ویروس ، اینترنت سکوریتی و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و. نود 32 میباشد.
آپدیت آفلاین برای نسخه های آنتی ویروس و اسمارت سکوریتی مخصوص ورژن های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 نود 32 میباشد.
آپدیت نود 32 به صورت روزانه و رايگان منتشر میشود و در صورت استفاده حداکثر 30 روز آنتی ویروس شما را بروزرسانی می
 

مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا اعلام کرد قصد دارد با نوشتن کتابی جدید درباره دوران خدمت خود در دولت ترامپ افشاگری کند
این کتاب به احتمال زیاد باعث خشم ترامپ خواهد شد. بولتون در گذشته نیز پس از خارج شدن از دولت جرج بوش، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا،کتابی افشاگرانه را درباره دولت او منتشر کرده بود
3- خازن راه انداز موتور فن معیوب شده:اگر مشکل از خازن باشد، با حالت 1 کليد فن، موتور صدای هوم داده و شروع به آمپر کشی می‌کند که اگر به موقع کليد فن در حالت خاموشی قرار نگیرد، موتور فن خواهد سوخت. همین واکنش موتور در سایر حالت‌های کليد فن نیز با کمی شدت یا ضعف مشاهده می‌شود خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش‌های گفته شده در مبحث تست خازن‌ها آن را آزمایش نمایید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید.
4- موتور
1. یه روز تو زندگیم گوشی بردم مدرسه تحویل دادم. کليد کمد گوشیا گم شد و تا الان مث اسکلا وایساده بودیمو قرانو ختم کردیم یه کليد به گوشیا بخوره :| آخرشم پیدا شد و کلی دست و جیغ و هورا و گیلیلیلی کردم براشون :)
2. هرچيز خنده داری که اتفاق میفته بچه ها برمیگردن و به من و ری ری نگاه میکنن. حس میکنم ما دوتا اراذل کلاسیم :| نه؟ :|
3. امروز با ری ری چهارتا غذا خوردیم :| 
4. رفتم به خانوم بوفه ایه میگم خانوم یه چيز میخوام بگم شوکه نشیدا. من امروز هیچي نیاوردم با خود
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب