نتایج پست ها برای عبارت :

ﺯﻭجتي نيكوني ﺍﻧﺎ

مسأله سوم: مسقطات خیار غبن
مسأله سوم از پنج مسأله باب خیار غبن بحث از مسقطات این خیار است.
مرحوم شیخ انصاری در این مسأله چهار مسقط را بررسی می‌کنند که عبارت‌اند از إسقاط بعد از عقد، اشتراط، تصرف بعد علم به غبن و تصرف قبل علم به غبن.
مسقط اول: اسقاط بعد العقد
اولین مسقطی که بررسی می‌فرمایند این است که مشتری مغبون بعد از عقد حق خیار خودش را إسقاط کند. این مسقط چهار صورت دارد زیرا اسقاط بعد از عقد یا قبل علم مغبون به غبن است یا بعد علم به غبن و در
مسأله سوم: مسقطات خیار غبن
مسأله سوم از پنج مسأله باب خیار غبن بحث از مسقطات این خیار است.
مرحوم شیخ انصاری در این مسأله چهار مسقط را بررسی می‌کنند که عبارت‌اند از إسقاط بعد از عقد، اشتراط، تصرف بعد علم به غبن و تصرف قبل علم به غبن.
مسقط اول: اسقاط بعد العقد
اولین مسقطی که بررسی می‌فرمایند این است که مشتری مغبون بعد از عقد حق خیار خودش را إسقاط کند. این مسقط چهار صورت دارد زیرا اسقاط بعد از عقد یا قبل علم مغبون به غبن است یا بعد علم به غبن و در
مسأله سوم: مسقطات خیار غبن
مسأله سوم از پنج مسأله باب خیار غبن بحث از مسقطات این خیار است.
مرحوم شیخ انصاری در این مسأله چهار مسقط را بررسی می‌کنند که عبارت‌اند از إسقاط بعد از عقد، اشتراط، تصرف بعد علم به غبن و تصرف قبل علم به غبن.
مسقط اول: اسقاط بعد العقد
اولین مسقطی که بررسی می‌فرمایند این است که مشتری مغبون بعد از عقد حق خیار خودش را إسقاط کند. این مسقط چهار صورت دارد زیرا اسقاط بعد از عقد یا قبل علم مغبون به غبن است یا بعد علم به غبن و در
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب