نتایج پست ها برای عبارت :

D985D8AAD986 D8B2DB8CD8B1D8B1D8A7 D8A8D8AED988D8A7D986DB8CD8AFD988D8A8D8A7D8ADD981D8B8 D8B2D8A8D8A7D986 D985D8AAD986 D8A7D8B5D984DB8C D8A2D986D8B1D8A7 D8AED984D8A7D8B5D987 DAA9D986DB8CD8AF

دانشمندان معتقدند والدینی که با نوزادان خود صحبت می‌کنند به رشد مغزی آن‌ها کمک می‌کنند.محققان متوجه شدند حتی قبل از آن‌که نوزادان شروع به صحبت کردن کنند ، کلمات نقش بسیار مهمی در رشد مغزی آن‌ها بازی می‌کنند.
شاید بسیاری از مادران با نوزادان خود زیاد صحبت نکنند و دلیل  ان هم این عنوان شود که نوزاد آنان درکی از صحبت کردن مادر ندارد ولی جالب است که بدانید صحبت کردن با نوزادان قدرت مغز آن‌ها را افزایش می‌دهد قبل از شروع مکالمه با فرزندتان
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب